web hit counter

Jain Important Parv

Jain Important Festivals 2017

Jain Important Festivals 2017

This page provides jain important festivals calendar in year 2017. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2017. Jain Imp Parv 2017 Date Name January,2017 25/01/2017 Meru Trayodashi 26/01/2017 Rishabh/Adinath ji Nirvana     February,2017 1/2/2017 Dashlakshan (3/3) Start 3/2/2017 Maryada Mahotsava 10/2/2017... »

Jain Important Festivals 2018

Jain Important Festivals 2018

This page provides jain important festivals calendar in year 2018. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2018. Jain Imp Parv 2018 Date Name January,2018 14/01/2018 Meru Trayodashi 15/01/2018 Rishabh/Adinath ji Nirvana 21/01/2018 Dashlakshan (3/3) Start 24/01/2018 Maryada Mahotsava 30/01/2018 Dashlakshan ... »

Jain Important Festivals 2019

Jain Important Festivals 2019

This page provides jain important festivals calendar in year 2019. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2019. Jain Imp Parv 2019 Date Name January,2019 1/1/2019 Parshvanath Jayanti   Chandraprabha ji Janma     February,2019 2/2/2019 Meru Trayodashi 3/2/2019 Rishabh/Adinath ji Nirvana 9/2/2019 Dashlaksha... »

Jain Important Festivals 2020

Jain Important Festivals 2020

This page provides jain important festivals calendar in year 2020. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2020. Jain Imp Parv 2020 Date Name January,2020 22/01/2020 Meru Trayodashi 23/01/2020 Rishabh/Adinath ji Nirvana 30/01/2020 Dashlakshan (3/3) Start     February,2020 1/2/2020 Maryada Mahotsava 8/2/202... »

Jain Important Festivals 2021

Jain Important Festivals 2021

This page provides jain important festivals calendar in year 2021. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2021. Jain Imp Parv 2021 Date Name January,2021 9/1/2021 Parshvanath Jayanti   Chandraprabha ji Janma     February,2021 9/2/2021 Meru Trayodashi 10/2/2021 Rishabh/Adinath ji Nirvana 16/02/2021 Dashlak... »

Jain Important Festivals 2022

Jain Important Festivals 2022

This page provides jain important festivals calendar in year 2022. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2022. Jain Imp Parv 2022 Date Name January,2022 30/01/2022 Meru Trayodashi 31/01/2022 Rishabh/Adinath ji Nirvana     February,2022 5/2/2022 Dashlakshan (3/3) Start 7/2/2022 Maryada Mahotsava 15/02/202... »

Jain Important Festivals 2023

Jain Important Festivals 2023

This page provides jain important festivals calendar in year 2023. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2023. Jain Imp Parv 2023 Date Name January,2023 20/01/2023 Meru Trayodashi 21/01/2023 Rishabh/Adinath ji Nirvana 26/01/2023 Dashlakshan (3/3) Start 27/01/2023 Maryada Mahotsava     February,2023 4/2/2... »

Jain Important Festivals 2024

Jain Important Festivals 2024

This page provides jain important festivals calendar in year 2024. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2024. Jain Imp Parv 2024 Date Name January,2024 7/1/2024 Parshvanath Jayanti   Chandraprabha ji Janma     February,2024 8/2/2024 Meru Trayodashi 9/2/2024 Rishabh/Adinath ji Nirvana 14/02/2024 Dashlaks... »

Jain Important Festivals 2025

Jain Important Festivals 2025

This page provides jain important festivals calendar in year 2025. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2025. Jain Imp Parv 2025 Date Name January,2025 27/01/2025 Meru Trayodashi 28/01/2025 Rishabh/Adinath ji Nirvana     February,2025 2/2/2025 Dashlakshan (3/3) Start 4/2/2025 Maryada Mahotsava 11/2/2025... »

Jain Important Festivals 2026

Jain Important Festivals 2026

This page provides jain important festivals calendar in year 2026. This list includes parshvanath jayanti, meru trayodashi, parshvanath ji nirvan. Below table contains jain duration parv date in year 2026. Jain Imp Parv 2026 Date Name January,2026 16/01/2026 Meru Trayodashi 17/01/2026 Rishabh/Adinath ji Nirvana 22/01/2026 Dashlakshan (3/3) Start 25/01/2026 Maryada Mahotsava 31/01/2026 Dashlakshan ... »