web hit counter
What are Goddess Shodashi Mantras in hindi and english

What are Goddess Shodashi Mantras in hindi and english ?

What are Goddess Shodashi Mantras in hindi and englishWhat are Goddess Shodashi Mantras in hindi and english

[box type=”shadow”]

Goddess Shodashi Mantra

ऐं सौः क्लीं॥


Aim Sauh Kleem॥

[/box]

[box type=”shadow”]

Panchakshar Shodashi Mantra (5 Syllables Mantra)

ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं॥


Aim Kleem Sauh Sauh Kleem॥

[/box]

[box type=”shadow”]

Shadakshar Shodashi Mantra (6 Syllables Mantra)

ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं॥


Aim Kleem Sauh Sauh Kleem Aim॥

[/box]

[box type=”shadow”]

Ashtadashakshar Shodashi Mantra (18 Syllables Mantra)

ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरामदने सर्वशुभं साधय स्वाहा॥


Hreem Shreem Kleem Tripuramadane Sarvashubham Sadhaya Svaha॥

 

[/box]

[box type=”shadow”]

Vinshatyakshar Shodashi Mantra (20 Syllables Mantra)

ह्रीं श्रीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सर्वमीप्सितं साधय स्वाहा॥


Hreem Shreem Kleem Parapare Tripure Sarvamipsitam Sadhaya Svaha॥

[/box]

[box type=”shadow”]

Tripura Gayatri Mantra

क्लीं त्रिपुरादेवि विद्महे कामेश्वरि धीमहि। तन्नः क्लिन्ने प्रचोदयात्॥


Kleem Tripuradevi Vidmahe Kameshvari Dhimahi। Tannah Klinne Prachodayat॥

[/box]

[box type=”shadow”]
Download PDF In Hindi and English

Download PDF In Hindi and English

 

 

 

[/box]