Goddess Aishwarya Lakshmi Names

Goddess Aishwarya Lakshmi Names

Goddess Aishwarya Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Shrim Shrim Shrim Om Vikhyatayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ विख्यातायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Sharadhanvadharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शरधन्वधरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Yataye Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ यतये नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Yantroddharavatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ यन्त्रोद्धारवत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhavabhishanayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भवभीषणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhupatistutayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भूपतिस्तुतायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phalabhuje Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फलभुजे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phenadaityahrite Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फेनदैत्यहृते नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Dakshinayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दक्षिणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Dikshitayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दीक्षितायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Jalandharaharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ जालन्धरहरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Tapahsiddhyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ तपःसिद्ध्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chakshushi Manave Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चाक्षुषी मनवे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Charmanvatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चर्मण्वत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gurave Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गुरवे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gunadhyakshayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गुणाध्यक्षायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kalamaryai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कालमार्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kalikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कालिकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Anekayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अनेकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ahalyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अहल्यायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shritaye Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ श्रितये नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Sharadinduprabhayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शरदिन्दुप्रभायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Rajanipriyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ रजनीप्रियायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ratryai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ रात्र्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shripatistutayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ श्रीपतिस्तुतायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhudharadharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भूधरधरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phulambujasanayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फुलाम्बुजासनायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phullayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फुल्लायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Nidhipurasthayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ निधिपुरस्थायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Nyayashriyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ न्यायश्रियै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Taponishthayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ तपोनिष्ठायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Triptayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ तृप्तायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chandrikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चन्द्रिकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Giraye Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गिरये नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gunavatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गुणवत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gopichandanacharchitayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गोपीचन्दनचर्चितायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kiranayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ किरणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kalpalatikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कल्पलतिकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Adirakshanayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ आदिरक्षणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ishteshtadayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ इष्टेष्टदायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Aishwaryalakshmyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Anaghayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अनघायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shikshayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शिक्षायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shataghnyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शतघ्न्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Rajivanetrayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ राजीवनेत्रायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ranabhumyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ रणभूम्यै नमः।

Goddess Aishwarya Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Shrim Shrim Shrim Om Bhutaveshanivasinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भुतावेशनिवासिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Madhughnyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ मधुघ्न्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phullapadmakarayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फुल्लपद्मकरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhimanandinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भीमनन्दिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Nyayakovidayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ न्यायकोविदायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Nabhistutayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ नाभिस्तुतायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Tapitadanavayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ तापितदानवायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Darapanaye Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दरपाणये नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gopikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गोपिकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Janeshtadayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ जनेष्टदायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Hangayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ हङ्गायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chakshushe Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चक्षुषे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kalpasnkhyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कल्पस्ङ्ख्यायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kumudvatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कुमुद्वत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Indranyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ इन्द्राण्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Isheshanyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ ईशेशान्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shantidayinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शान्तिदायिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Hansavahinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ हंसवाहिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Hrim Bijayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ ह्रीं बीजायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Haravanditayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ हरवन्दितायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ranasthirayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ रणस्थिरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Vashatkrityai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ वषट्कृत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Madhurayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ मधुरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Madhavyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ माधव्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhutyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भूत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhavanyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भवान्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Nayavatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ नयवत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Narakartiharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ नरकार्तिहरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Dragdivyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ द्रग्दिव्यायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Dishayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दिशायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Jirnayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ जीर्णायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Jinamatre Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ जिनमात्रे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chandrabhagayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चन्द्रभागायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chapalayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चपलायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kashyapyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ काश्यप्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kutukayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कुतुकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Indramohinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ इन्द्रमोहिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Urushaktyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ उरुशक्त्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Alirajyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अलिराज्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ahaskarayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अहस्करायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Halahaladharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ हालाहलधरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Hayaghnyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ हयघ्न्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Vanamaladhrayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ वनमालाधरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Vyaptyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ व्याप्त्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Yoginyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ योगिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Yamalayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ यामलायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhayadayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भयदायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhishanayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भीषणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phanimatre Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फणिमात्रे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phaladayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फलदायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Damitendriyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दमितेन्द्रियायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Drikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दृकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Janyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ जन्यायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Janakanandinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ जनकनन्दिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chalatkundalayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चलत्कुण्डलायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chatuhshashtikalajnanadayinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चतुःषष्टिकलाज्ञानदायिन्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kharadushanahantryai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ खरदूषणहन्त्र्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Khagarupinyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ खगरूपिण्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Urupradayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ उरुप्रदायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Urdhvakeshyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Amayaghnyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अमयघ्न्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Alakayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अलकायै नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published