Lord Guru Names

Lord Guru Names

Lord Guru Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Avyayaya Namah। ॐ अव्ययाय नमः।
Om Jetre Namah। ॐ जेत्रे नमः।
Om Adhvarakritparaya Namah। ॐ अध्वरकृत्पराय नमः।
Om Vachaspataye Namah। ॐ वाचस्पतये नमः।
Om Brihadrathaya Namah। ॐ बृहद्रथाय नमः।
Om Brihadbhanave Namah। ॐ बृहद्भानवे नमः।
Om Girishaya Namah। ॐ गिरीशाय नमः।
Om Anaghaya Namah। ॐ अनघाय नमः।
Om Daridryanashanaya Namah। ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः।
Om Dhanyaya Namah। ॐ धन्याय नमः।
Om Dhimate Namah। ॐ धीमते नमः।
Om Swarnakayaya Namah। ॐ स्वर्णकायाय नमः।
Om Asamanabalaya Namah। ॐ असमानबलाय नमः।
Om Sattvagunasampadvibhavasave Namah। ॐ सत्त्वगुणसम्पद्विभावसवे नमः।
Om Sarvapadvinivarakaya Namah। ॐ सर्वापद्विनिवारकाय नमः।
Om Sarvapapaprashamanaya Namah। ॐ सर्वपापप्रशमनाय नमः।
Om Sarvavedantavide Namah। ॐ सर्ववेदान्तविदे नमः।
Om Brahmaputraya Namah। ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः।
Om Dayavate Namah। ॐ दयावते नमः।
Om Shubhalakshanaya Namah। ॐ शुभलक्षणाय नमः।
Om Sarvadaya Namah। ॐ सर्वदाय नमः।
Om Sarvapujitaya Namah। ॐ सर्वपूजिताय नमः।
Om Brihaspataye Namah। ॐ बृहस्पतये नमः।
Om Suracharyaya Namah। ॐ सुराचार्याय नमः।
Om Sarvagamagyaya Namah। ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।
Om Sarvagyaya Namah। ॐ सर्वज्ञाय नमः।
Om Dharmapalanaya Namah। ॐ धर्मपालनाय नमः।
Om Sarvavedarthatattvagyaya Namah। ॐ सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय नमः।
Om Kashapushpasamanabhaya Namah। ॐ काशपुष्पसमानाभाय नमः।
Om Indradyamarasanghapaya Namah। ॐ इन्द्राद्यमरसङ्घपाय नमः।
Om Angirahkulasambhavaya Namah। ॐ अङ्गिरःकुलसम्भवाय नमः।
Om Sindhudeshadhipaya Namah। ॐ सिन्धुदेशाधिपाय नमः।
Om Dayasaraya Namah। ॐ दयासाराय नमः।
Om Dayakaraya Namah। ॐ दयाकराय नमः।
Om Dhanyaya Namah। ॐ धन्याय नमः।
Om Gishpataye Namah। ॐ गीष्पतये नमः।
Om Chaitraya Namah। ॐ चैत्राय नमः।
Om Chitrashikhandijaya Namah। ॐ चित्रशिखण्डिजाय नमः।
Om Adhvarasaktaya Namah। ॐ अध्वरासक्ताय नमः।
Om Viviktaya Namah। ॐ विविक्ताय नमः।
Om Gunavatam Shreshthaya Namah। ॐ गुणवतां श्रेष्ठाय नमः।
Om Gurunam Gurave Namah। ॐ गुरूणां गुरवे नमः।
Om Gurave Namah। ॐ गुरवे नमः।
Om Gunakaraya Namah। ॐ गुणाकराय नमः।
Om Jayantaya Namah। ॐ जयन्ताय नमः।
Om Jayadaya Namah। ॐ जयदाय नमः।

Lord Guru Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Vashine Namah। ॐ वशिने नमः।
Om Vashyaya Namah। ॐ वश्याय नमः।
Om Brihaspataye Namah। ॐ बृहस्पतये नमः।
Om Abhishtadaya Namah। ॐ अभीष्टदाय नमः।
Om Dhivaraya Namah। ॐ धीवराय नमः।
Om Dhishanaya Namah। ॐ धिषणाय नमः।
Om Dakshinayanasambhavaya Namah। ॐ दक्षिणायनसम्भवाय नमः।
Om Dhanurminadhipaya Namah। ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः।
Om Chaturbhujaya Namah। ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Hemangadaya Namah। ॐ हेमाङ्गदाय नमः।
Om Bhusurabhishtadaya Namah। ॐ भूसुराभीष्टदाय नमः।
Om Bhuriyashase Namah। ॐ भूरियशसे नमः।
Om Svamatanugatamaraya Namah। ॐ स्वमतानुगतामराय नमः।
Om Rigvedaparagaya Namah। ॐ ऋग्वेदपारगाय नमः।
Om Brahmaneshaya Namah। ॐ ब्राह्मणेशाय नमः।
Om Brahmavidyavisharadaya Namah। ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः।
Om Lokatrayagurave Namah। ॐ लोकत्रयगुरवे नमः।
Om Shrimate Namah। ॐ श्रीमते नमः।
Om Sarveshaya Namah। ॐ सर्वेशाय नमः।
Om Sarvadatushtaya Namah। ॐ सर्वदातुष्टाय नमः।
Om Sasurasuragandharvavanditaya Namah। ॐ ससुरासुरगन्धर्ववन्दिताय नमः।
Om Satyabhashanaya Namah। ॐ सत्यभाषणाय नमः।
Om Satyasandhaya Namah। ॐ सत्यसन्धाय नमः।
Om Satyasankalpamanasaya Namah। ॐ सत्यसङ्कल्पमानसाय नमः।
Om Dhanadhyakshaya Namah। ॐ धनाध्यक्षाय नमः।
Om Dhanadaya Namah। ॐ धनदाय नमः।
Om Pushyanathaya Namah। ॐ पुष्यनाथाय नमः।
Om Pushyaragamanimandalamanditaya Namah। ॐ पुष्यरागमणिमण्डलमण्डिताय नमः।
Om Haraye Namah। ॐ हरये नमः।
Om Angirovarshasanjataya Namah। ॐ अङ्गिरोवर्षसञ्जताय नमः।
Om Dhanurdharaya Namah। ॐ धनुर्धराय नमः।
Om Daityahantre Namah। ॐ दैत्यहन्त्रे नमः।
Om Surakaryakritodyamaya Namah। ॐ सुरकार्यकृतोद्यमाय नमः।
Om Girvanaposhakaya Namah। ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः।
Om Chittashuddhikaraya Namah। ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः।
Om Shrimate Namah। ॐ श्रीमते नमः।
Om Jayavahaya Namah। ॐ जयावहाय नमः।
Om Angirasaya Namah। ॐ आङ्गिरसाय नमः।
Om Gopatipriyaya Namah। ॐ गोपतिप्रियाय नमः।
Om Gunine Namah। ॐ गुणिने नमः।
Om Varishthaya Namah। ॐ वरिष्ठाय नमः।
Om Vagvichakshanaya Namah। ॐ वाग्विचक्षणाय नमः।
Om Jivaya Namah। ॐ जीवाय नमः।
Om Anantaya Namah। ॐ अनन्ताय नमः।
Om Goptre Namah। ॐ गोप्त्रे नमः।
Om Gocharaya Namah। ॐ गोचराय नमः।
Om Suracharyaya Namah। ॐ सुराचार्याय नमः।
Om Suraradhyaya Namah। ॐ सुराराध्याय नमः।
Om Divyabhushanaya Namah। ॐ दिव्यभूषणाय नमः।
Om Devapujitaya Namah। ॐ देवपूजिताय नमः।
Om Devaya Namah। ॐ देवाय नमः।
Om Dhanurbanadharaya Namah। ॐ धनुर्बाणधराय नमः।
Om Hemavapushe Namah। ॐ हेमवपुषे नमः।
Om Hemabhushanabhushitaya Namah। ॐ हेमभूषणभूषिताय नमः।
Om Punyavivardhanaya Namah। ॐ पुण्यविवर्धनाय नमः।
Om Dharmarupaya Namah। ॐ धर्मरूपाय नमः।
Om Riksharashimargapracharavate Namah। ॐ ऋक्षराशिमार्गप्रचारवते नमः।
Om Sadanandaya Namah। ॐ सदानन्दाय नमः।
Om Samanadhikanirmuktaya Namah। ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः।
Om Sarvalokavashanvadaya Namah। ॐ सर्वलोकवशंवदाय नमः।
Om Sarvagaya Namah। ॐ सर्वगाय नमः।
Om Sarvato Vibhave Namah। ॐ सर्वतो विभवे नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published