Rahu Names

Rahu Names

Rahu Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Chaturbhujaya Namah। ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Khadgakhetakadharine Namah। ॐ खङ्गखेटकधारिणे नमः।
Om Mashapriyaya Namah। ॐ माषप्रियाय नमः।
Om Kashyaparshinandanaya Namah। ॐ कश्यपर्षिनन्दनाय नमः।
Om Chhayaswarupine Namah। ॐ छायास्वरूपिणे नमः।
Om Kathinangakaya Namah। ॐ कठिनाङ्गकाय नमः।
Om Nilavasanaya Namah। ॐ नीलवसनाय नमः।
Om Shanisamantavartmagaya Namah। ॐ शनिसमान्तवर्त्मगाय नमः।
Om Nilapushpaviharaya Namah। ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः।
Om Grahashreshthaya Namah। ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः।
Om Shukramitraya Namah। ॐ शुक्रमित्राय नमः।
Om Agocharaya Namah। ॐ अगोचराय नमः।
Om Janmakartre Namah। ॐ जन्मकर्त्रे नमः।
Om Vidhuripave Namah। ॐ विधुरिपवे नमः।
Om Chaturthe Vairadayakaya Namah। ॐ चतुर्थे वैरदायकाय नमः।
Om Navame Papadatre Namah। ॐ नवमे पापदात्रे नमः।
Om Baline Namah। ॐ बलिने नमः।
Om Mahasaukhyapradayine Namah। ॐ महासौख्यप्रदायिने नमः।
Om Bhaktarakshaya Namah। ॐ भक्तरक्षाय नमः।
Om Rahumurtaye Namah। ॐ राहुमूर्तये नमः।
Om Rahave Namah। ॐ राहवे नमः।
Om Saimhikeyaya Namah। ॐ सैंहिकेयाय नमः।
Om Varadayakahastakaya Namah। ॐ वरदायकहस्तकाय नमः।
Om Shulayudhaya Namah। ॐ शूलायुधाय नमः।
Om Bhujageshvaraya Namah। ॐ भुजगेश्वराय नमः।
Om Ulkapatayitre Namah। ॐ उल्कापातयित्रे नमः।
Om Dwishachchakrachchhedakaya Namah। ॐ द्विषच्चक्रच्छेदकाय नमः।
Om Karalasyaya Namah। ॐ करालास्याय नमः।
Om Chandalavarnaya Namah। ॐ चाण्डालवर्णाय नमः।
Om Ashvyarkshabhavaya Namah। ॐ अश्व्यर्क्षभवाय नमः।
Om Ashtamagrahaya Namah। ॐ अष्टमग्रहाय नमः।
Om Kabandhamatradehaya Namah। ॐ कबन्धमात्रदेहाय नमः।
Om Mane Gangasnanadatre Namah। ॐ माने गङ्गास्नानदात्रे नमः।
Om Swagrihe Prabaladhyadaya Namah। ॐ स्वगृहे प्रबलाढ्यदाय नमः।
Om Madakagyanadaya Namah। ॐ मादकज्ञानदाय नमः।
Om Janmakanyarajyadatre Namah। ॐ जन्मकन्याराज्यदात्रे नमः।
Om Dashame Shokadayakaya Namah। ॐ दशमे शोकदायकाय नमः।
Om Adau Yashah Pradatre Namah। ॐ आदौ यशः प्रदात्रे नमः।
Om Chandravairine Namah। ॐ चन्द्रवैरिणे नमः।
Om Shashvataya Namah। ॐ शाश्वताय नमः।
Om Sarvabhishtaphalapradaya Namah। ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः।
Om Dirghaya Namah। ॐ दीर्घाय नमः।
Om Devaya Namah। ॐ देवाय नमः।
Om Danavaya Namah। ॐ दानवाय नमः।
Om Patirapuranaya Namah। ॐ पाटीरपूरणाय नमः।
Om Paithinasakulodbhavaya Namah। ॐ पैठीनसकुलोद्भवाय नमः।

Rahu Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Panchame Dhishanashringadaya Namah। ॐ पञ्चमे धिशणाशृङ्गदाय नमः।
Om Swarbhanave Namah। ॐ स्वर्भानवे नमः।
Om Saptame Kalahapradaya Namah। ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः।
Om Shashthe Vittadatre Namah। ॐ षष्ठे वित्तदात्रे नमः।
Om Rajyadatre Namah। ॐ राज्यदात्रे नमः।
Om Mahakayaya Namah। ॐ महाकायाय नमः।
Om Ghoraya Namah। ॐ घोराय नमः।
Om Shanermitraya Namah। ॐ शनेर्मित्राय नमः।
Om Uparagakaraya Namah। ॐ उपरागकराय नमः।
Om Somasuryachchhavivimardakaya Namah। ॐ सोमसूर्यच्छविविमर्दकाय नमः।
Om Nilalohitaya Namah। ॐ नीललोहिताय नमः।
Om Kiritine Namah। ॐ किरीटिणे नमः।
Om Shatravapradaya Namah। ॐ शात्रवप्रदाय नमः।
Om Ravindubhikaraya Namah। ॐ रवीन्दुभीकराय नमः।
Om Shurpakarasamsthaya Namah। ॐ शूर्पाकारसंस्थाय नमः।
Om Gomedabharanapriyaya Namah। ॐ गोमेदाभरणप्रियाय नमः।
Om Surapine Namah। ॐ सुरापिने नमः।
Om Nilajimutasankashaya Namah। ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः।
Om Vidhuntudaya Namah। ॐ विधुन्तुदाय नमः।
Om Surashatrave Namah। ॐ सुरशत्रवे नमः।
Om Meghavarnaya Namah। ॐ मेघवर्णाय नमः।
Om Krishnadhwajapatakavate Namah। ॐ कृष्णध्वजपताकावते नमः।
Om Shuline Namah। ॐ शूलिने नमः।
Om Nidhipaya Namah। ॐ निधिपाय नमः।
Om Bhayankaraya Namah। ॐ भयङ्कराय नमः।
Om Krurakarmane Namah। ॐ क्रूरकर्मणे नमः।
Om Meshabhavaya Namah। ॐ मेषभवाय नमः।
Om Shanivatphaladaya Namah। ॐ शनिवत्फलदाय नमः।
Om Yatudhanakulodbhavaya Namah। ॐ यातुधानकुलोद्भवाय नमः।
Om Govindavarapatraya Namah। ॐ गोविन्दवरपात्राय नमः।
Om Sadgriheanyabaladhrite Namah। ॐ सद्गृहेऽन्यबलधृते नमः।
Om Chaturthe Matrinashakaya Namah। ॐ चतुर्थे मातृनाशकाय नमः।
Om Janmahanidaya Namah। ॐ जन्महानिदाय नमः।
Om Navame Pitrihantre Namah। ॐ नवमे पितृहन्त्रे नमः।
Om Ante Vairapradayakaya Namah। ॐ अन्ते वैरप्रदायकाय नमः।
Om Kalatmane Namah। ॐ कालात्मने नमः।
Om Surashatrave Namah। ॐ सुरशत्रवे नमः।
Om Papagrahaya Namah। ॐ पापग्रहाय नमः।
Om Krishnaya Namah। ॐ कृष्णाय नमः।
Om Atanave Namah। ॐ अतनवे नमः।
Om Pujyakaya Namah। ॐ पूज्यकाय नमः।
Om Vishnunetraraye Namah। ॐ विष्णुनेत्रारये नमः।
Om Shambhavaya Namah। ॐ शाम्भवाय नमः।
Om Dhane Kakutpradaya Namah। ॐ धने ककुत्प्रदाय नमः।
Om Panchame Shokadayakaya Namah। ॐ पञ्चमे शोकदायकाय नमः।
Om Gocharacharaya Namah। ॐ गोचराचाराय नमः।
Om Dyune Kalatrahantre Namah। ॐ द्यूने कलत्रहन्त्रे नमः।
Om Chandrayukte Chandalajanmasuchakaya Namah। ॐ चन्द्रयुक्ते चण्डालजन्मसूचकाय नमः।
Om Devajatipravishtakaya Namah। ॐ देवजातिप्रविष्टकाय नमः।
Om Simhajanmane Namah। ॐ सिंहजन्मने नमः।
Om Kruraya Namah। ॐ क्रूराय नमः।
Om Shyamatmane Namah। ॐ श्यामात्मने नमः।
Om Krishnasarparaje Namah। ॐ कृष्णसर्पराजे नमः।
Om Shuraya Namah। ॐ शूराय नमः।
Om Tamorupaya Namah। ॐ तमोरूपाय नमः।
Om Tikshnadamshtrakaralakaya Namah। ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकरालकाय नमः।
Om Apasavyagataye Namah। ॐ अपसव्यगतये नमः।
Om Gargyanayaya Namah। ॐ गार्ग्यनयाय नमः।
Om Vishajwalavritasyaya Ardhashariraya Namah। ॐ विषज्वलावृतास्याय अर्धशरीराय नमः।
Om Phanine Namah। ॐ फणिने नमः।
Om Dakshinashamukharathaya Namah। ॐ दक्षिणाशामुखरथाय नमः।
Om Tamase Namah। ॐ तमसे नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published