Goddess Gayatri Names

Goddess Gayatri Names

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Ghurnayai Namah। ॐ घूर्णायै नमः।
Om Ghritachyai Namah। ॐ घृताच्यै नमः।
Om Ghanaveginyai Namah। ॐ घणवेगिन्यै नमः।
Om Manyayai Namah। ॐ मान्यायै नमः।
Om Mahamantraphalapradayai Namah। ॐ महामन्त्रफलप्रदायै नमः।
Om Sahasradalapadmasthayai Namah। ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः।
Om Hansarupayai Namah। ॐ हंसरूपायै नमः।
Om Madhuchhandase Namah। ॐ मधुछन्दसे नमः।
Om Rishipritayai Namah। ॐ ऋषिप्रीतायै नमः।
Om Svahayai Namah। ॐ स्वाहायै नमः।
Om Svadhayai Namah। ॐ स्वधायै नमः।
Om Avyayayai Namah। ॐ अव्ययायै नमः।
Om Shuddhavastrayai Namah। ॐ शुद्धवस्त्रायै नमः।
Om Santushtayai Namah। ॐ सन्तुष्टायै नमः।
Om Brahmapujitayai Namah। ॐ ब्रह्मपूजितायै नमः।
Om Hansarudhayai Namah। ॐ हंसारूढायै नमः।
Om Garudarudhayai Namah। ॐ गरुडारूढायै नमः।
Om Brahmatejovivardhinyai Namah। ॐ ब्रह्मतेजोविवर्धिन्यै नमः।
Om Brahmastrarupinyai Namah। ॐ ब्रह्मास्त्ररूपिण्यै नमः।
Om Chandramandala Darpanayai Namah। ॐ चन्द्रमण्डल दर्पणायै नमः।
Om Jyotsnatapanuliptangyai Namah। ॐ ज्योत्स्नातपानुलिप्ताङ्ग्यै नमः।
Om Mahamaruta Vijitayai Namah। ॐ महामारुत वीजितायै नमः।
Om Minakshyai Namah। ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
Om Madhuravasayai Namah। ॐ मधुरावासायै नमः।
Om Sukhadayinyai Namah। ॐ सुखदायिन्यै नमः।
Om Subhruve Namah। ॐ सुभ्रुवे नमः।
Om Suvasayai Namah। ॐ सुवासायै नमः।
Om Suprakashayai Namah। ॐ सुप्रकाशायै नमः।
Om Sukhasinayai Namah। ॐ सुखासीनायै नमः।
Om Gunashrayayai Namah। ॐ गुणाश्रयायै नमः।
Om Gahvaryai Namah। ॐ गह्वर्यै नमः।
Om Pranavadyaksharatmikayai Namah। ॐ प्राणवाद्यक्षरात्मिकायै नमः।
Om Choracharakriyasaktayai Namah। ॐ चोरचारक्रियासक्तायै नमः।
Om Yantrakrita Virajitayai Namah। ॐ यन्त्राकृत विराजितायै नमः।
Om Bhadrapadapriyayai Namah। ॐ भद्रपादप्रियायै नमः।
Om Hansavahinyai Namah। ॐ हंसवाहिन्यै नमः।
Om Kshaumavastraparitangyai Namah। ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः।
Om Sarvottungayai Namah। ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः।
Om Sangahinayai Namah। ॐ सङ्गहीनायै नमः।
Om Sadanandayai Namah। ॐ सदानन्दायै नमः।
Om Sustanyai Namah। ॐ सुस्तन्यै नमः।
Om Shanmukhapriyakarinyai Namah। ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः।
Om Shadangarupasumatyai Namah। ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः।
Om Shuddhayai Namah। ॐ शुद्धायै नमः।
Om Sharvanyai Namah। ॐ शर्वाण्यै नमः।
Om Shobhavatyai Namah। ॐ शोभावत्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Shivakarayai Namah। ॐ शिवाकारायै नमः।
Om Vyasapriyayai Namah। ॐ व्यासप्रियायै नमः।
Om Varmadharayai Namah। ॐ वर्मधरायै नमः।
Om Vishnumatyai Namah। ॐ विष्णुमत्यै नमः।
Om Vishalakshyai Namah। ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
Om Vikramayai Namah। ॐ विक्रमायै नमः।
Om Vilasinyai Namah। ॐ विलासिन्यै नमः।
Om Lokadharinyai Namah। ॐ लोकधारिण्यै नमः।
Om Varadayai Namah। ॐ वरदायै नमः।
Om Rukmabhushanayai Namah। ॐ रुक्मभूषणायै नमः।
Om Lajjadhidevatayai Namah। ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः।
Om Ramaniyayugadharayai Namah। ॐ रमणीययुगाधारायै नमः।
Om Rajitakhilabhutalayai Namah। ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः।
Om Rajyadayai Namah। ॐ राज्यदायै नमः।
Om Revayai Namah। ॐ रेवायै नमः।
Om Yaminyai Namah। ॐ यामिन्यै नमः।
Om Yoganiratayai Namah। ॐ योगनिरतायै नमः।
Om Yauvanyai Namah। ॐ यौवन्यै नमः।
Om Yuddhamadhyasthayai Namah। ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः।
Om Mukundapadavikramayai Namah। ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः।
Om Muladharasthitayai Namah। ॐ मूलाधारस्थितायै नमः।
Om Mudrayai Namah। ॐ मुद्रायै नमः।
Om Malayayai Namah। ॐ मलयायै नमः।
Om Mahamayayai Namah। ॐ महामायायै नमः।
Om Maithilyai Namah। ॐ मैथिल्यै नमः।
Om Mahabhagyayai Namah। ॐ महाभाग्यायै नमः।
Om Malinyai Namah। ॐ मालिन्यै नमः।
Om Bhajaniyayai Namah। ॐ भजनीयायै नमः।
Om Bhutadhatriranjitayai Namah। ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः।
Om Bhrigulatayai Namah। ॐ भृगुलतायै नमः।
Om Bhargavyai Namah। ॐ भार्गव्यै नमः।
Om Bhujanggakshyai Namah। ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः।
Om Bharatyai Namah। ॐ भारत्यै नमः।
Om Bindudarpanayai Namah। ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः।
Om Balayai Namah। ॐ बालायै नमः।
Om Bindunadasvarupinyai Namah। ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः।
Om Baddhagodhanggulipranayai Namah। ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः।
Om Brihaspatistutayai Namah। ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः।
Om Brindayai Namah। ॐ बृन्दायै नमः।
Om Badavayai Namah। ॐ बडवायै नमः।
Om Buddhisamstutayai Namah। ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः।
Om Punyaprajayai Namah। ॐ पुण्यप्रजायै नमः।
Om Paradatryai Namah। ॐ पारदात्र्यै नमः।
Om Pushpakandasthitayai Namah। ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः।
Om Pushayai Namah। ॐ पूषायै नमः।
Om Pitashayayai Namah। ॐ पीतशयायै नमः।
Om Pishachinyai Namah। ॐ पिशाचिन्यै नमः।
Om Paramayayai Namah। ॐ परमायायै नमः।
Om Parajyotiah Namah। ॐ परज्योतिः नमः।
Om Prithudaryai Namah। ॐ पृथूदर्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Pravalashobhayai Namah। ॐ प्रवालशोभायै नमः।
Om Pangktyai Namah। ॐ पङ्क्त्यै नमः।
Om Pitrilokapradayinyai Namah। ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः।
Om Pushkalayai Namah। ॐ पुष्कलायै नमः।
Om Purushayai Namah। ॐ पुरुषायै नमः।
Om Padmapriyayai Namah। ॐ पद्मप्रियायै नमः।
Om Padmasamsthayai Namah। ॐ पद्मसंस्थायै नमः।
Om Pundarikanibhakshanayai Namah। ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः।
Om Patalatalanirmagnayai Namah। ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः।
Om Parachittavidhanagyayai Namah। ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः।
Om Panchikayai Namah। ॐ पञ्चिकायै नमः।
Om Nupurakrantacharanayai Namah। ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः।
Om Narachittapramodinyai Namah। ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः।
Om Naryai Namah। ॐ नार्यै नमः।
Om Nilajimutanisvanayai Namah। ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः।
Om Nirakarayai Namah। ॐ निराकारायै नमः।
Om Naradapriyakarinyai Namah। ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः।
Om Nidhyai Namah। ॐ निध्यै नमः।
Om Niradharayai Namah। ॐ निराधारायै नमः।
Om Dhumakeshyai Namah। ॐ धूमकेश्यै नमः।
Om Dharmashastraprakashinyai Namah। ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः।
Om Dharadharayai Namah। ॐ धराधारायै नमः।
Om Dhanadayai Namah। ॐ धनदायै नमः।
Om Devapujitayai Namah। ॐ देवपूजितायै नमः।
Om Devavandyayai Namah। ॐ देववन्द्यायै नमः।
Om Durgasuranivahrinyai Namah। ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः।
Om Devarityai Namah। ॐ देवरीत्यै नमः।
Om Tamasyai Namah। ॐ तमस्यै नमः।
Om Tumbarustutayai Namah। ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः।
Om Tittiryai Namah। ॐ तित्तिर्यै नमः।
Om Trishnayai Namah। ॐ तृष्णायै नमः।
Om Tilahomapriyayai Namah। ॐ तिलहोमप्रियायै नमः।
Om Tirthayai Namah। ॐ तीर्थायै नमः।
Om Tanumadhyayai Namah। ॐ तनुमध्यायै नमः।
Om Trivishtapayai Namah। ॐ त्रिविष्टपायै नमः।
Om Trikalagyanasampannayai Namah। ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः।
Om Trivalyai Namah। ॐ त्रिवल्यै नमः।
Om Nirgunayai Namah। ॐ निर्गुणायै नमः।
Om Narmadayai Namah। ॐ नर्मदायै नमः।
Om Dakinyai Namah। ॐ डाकिन्यै नमः।
Om Dimbhayai Namah। ॐ डिम्भायै नमः।
Om Jhanjhamarutaveginyai Namah। ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः।
Om Jhallakivadyakushalayai Namah। ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः।
Om Jitavishtapayai Namah। ॐ जितविष्टपायै नमः।
Om Jitakrantamayyai Namah। ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः।
Om Jatarupamayyai Namah। ॐ जातरूपमय्यै नमः।
Om Jihvayai Namah। ॐ जिह्वायै नमः।
Om Jaganmayyai Namah। ॐ जगन्मय्यै नमः।
Om Jahnavyai Namah। ॐ जाह्नव्यै नमः।
Om Chhannendriyavisarpinyai Namah। ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Chhandonushtuppratishthantayai Namah। ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः।
Om Chandavatyai Namah। ॐ चन्दवत्यै नमः।
Om Chandramayai Namah। ॐ चन्द्रमायै नमः।
Om Chandilayai Namah। ॐ चण्डिलायै नमः।
Om Chandrarupinyai Namah। ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः।
Om Chakoryai Namah। ॐ चकोर्यै नमः।
Om Chandrahasinyai Namah। ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः।
Om Chitrayai Namah। ॐ चित्रायै नमः।
Om Chitramalyavibhushitayai Namah। ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः।
Om Gharmadayai Namah। ॐ घर्मदायै नमः।
Om Ghanadayai Namah। ॐ घनदायै नमः।
Om Ghantayai Namah। ॐ घण्टायै नमः।
Om Guhyayai Namah। ॐ गुह्यायै नमः।
Om Goptavyayai Namah। ॐ गोप्तव्यायै नमः।
Om Gandharvyai Namah। ॐ गन्धर्व्यै नमः।
Om Gahvyai Namah। ॐ गह्वर्यै नमः।
Om Gomatyai Namah। ॐ गोमत्यै नमः।
Om Gitayai Namah। ॐ गीतायै नमः।
Om Khagavahanayai Namah। ॐ खगवाहनायै नमः।
Om Khattangadharinyai Namah। ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः।
Om Kasturitilakayai Namah। ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः।
Om Kamarayai Namah। ॐ कमरायै नमः।
Om Kiravahanayai Namah। ॐ कीरवाहनायै नमः।
Om Kaikeyyai Namah। ॐ कैकेय्यै नमः।
Om Kadambayai Namah। ॐ कदम्बायै नमः।
Om Kusumapriyayai Namah। ॐ कुसुमप्रियायै नमः।
Om Kantyai Namah। ॐ कान्त्यै नमः।
Om Kaladharayai Namah। ॐ कलाधारायै नमः।
Om Karikumbhastanabharayai Namah। ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः।
Om Karavirasuvasinyai Namah। ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः।
Om Andamadhyasthitayai Namah। ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः।
Om Ahkaramanurupinyai/Visargarupinyai Namah। ॐ अःकारमनुरूपिण्यै/विसर्गरूपिण्यै नमः।
Om Ekayai Namah। ॐ एकायै नमः।
Om Ekaikanishthitayai Namah। ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः।
Om Rishimandalacharinyai Namah। ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः।
Om Riddhidayai Namah। ॐ ऋद्धिदायै नमः।
Om Udumadhyagayai Namah। ॐ उडुमध्यगायै नमः।
Om Urdhayai Namah। ॐ ऊर्धायै नमः।
Om Indranilasamakarayai Namah। ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः।
Om Idapingalarupinyai Namah। ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः।
Om Antaradhvantanashinyai Namah। ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः।
Om Indirayai Namah। ॐ इन्दिरायै नमः।
Om Adimurtinivasinyai Namah। ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः।
Om Agneyyai Namah। ॐ आग्नेय्यै नमः।
Om Amavasyayai Namah। ॐ अमावास्यायै नमः।
Om Alakshighnyai Namah। ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः।
Om Adityai Namah। ॐ अदित्यै नमः।
Om Ajapayai Namah। ॐ अजपायै नमः।
Om Animadigunadharayai Namah। ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः।
Om Arkamandalasamsthitayai Namah। ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Achintyalakshanayai Namah। ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः।
Om Avyaktayai Namah। ॐ अव्यक्तायै नमः।
Om Jagaddhitayai Namah। ॐ जगद्धितायै नमः।
Om Maryadapalikayai Namah। ॐ मर्यादापालिकायै नमः।
Om Shatamadhyayai Namah। ॐ शतमध्यायै नमः।
Om Dashavaranayai Namah। ॐ दशावरणायै नमः।
Om Akshamalasansthayai Namah। ॐ अक्षमालासंस्थायै नमः।
Om Aksharakrityai Namah। ॐ अक्षराकृत्यै नमः।
Om Jalagarbhayai Namah। ॐ जलगर्भायै नमः।
Om Jalapriyayai Namah। ॐ जलप्रियायै नमः।
Om Sarvavidyayai Namah। ॐ सर्वविद्यायै नमः।
Om Sarvamantradyai Namah। ॐ सर्वमन्त्राद्यै नमः।
Om Vishvamitravarapradayai Namah। ॐ विश्वामित्रवरप्रदायै नमः।
Om Dashayudhadharayai Namah। ॐ दशायुधधरायै नमः।
Om Mandehadanavadhvansakarinyai Namah। ॐ मन्देहदानवध्वंसकारिण्यै नमः।
Om Sarvakaranayai Namah। ॐ सर्वकारणायै नमः।
Om Paramarthapradayai Namah। ॐ परमार्थप्रदायै नमः।
Om Japyayai Namah। ॐ जप्यायै नमः।
Om Chakra Rupinyai Namah। ॐ चक्र रूपिण्यै नमः।
Om Kalachakra Vitanasthayai Namah। ॐ कालचक्र वितानस्थायै नमः।
Om Mohinyai Namah। ॐ मोहिन्यै नमः।
Om Madhusudana Choditayai Namah। ॐ मधुसूदन चोदितायै नमः।
Om Sandhyayai Namah। ॐ सन्ध्यायै नमः।
Om Suphalayai Namah। ॐ सुफलायै नमः।
Om Guhyalinganga Dharinyai Namah। ॐ गुह्यलिङ्गाङ्ग धारिन्यै नमः।
Om Sushumnadi Bhedinyai Namah। ॐ सुषुम्नाडि भेदिन्यै नमः।
Om Gauravarnayai Namah। ॐ गौरवर्णायै नमः।
Om Ganeshwaryai Namah। ॐ गणेश्वर्यै नमः।
Om Yogadharinyai Namah। ॐ योगधारिण्यै नमः।
Om Natanatyaika Niratayai Namah। ॐ नटनाट्यैक निरतायै नमः।
Om Revatira Nivasinyai Namah। ॐ रेवातीर निवासिन्यै नमः।
Om Pranityaya Visheshagyayai Namah। ॐ प्रणित्यय विशेषज्ञायै नमः।
Om Shrigayatryai Namah। ॐ श्रीगायत्र्यै नमः।
Om Paranvikayai Namah। ॐ परांविकायै नमः।
Om Harinyai Namah। ॐ हरिण्यै नमः।
Om Hrinkaryai Namah। ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः।
Om Sandrakarunayai Namah। ॐ सान्द्रकरुणायै नमः।
Om Samanadhikavarjitayai Namah। ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः।
Om Samasambhavayai Namah। ॐ सामसम्भवायै नमः।
Om Sarvavasayai Namah। ॐ सर्ववासायै नमः।
Om Shadritupriyayai Namah। ॐ षडृतुप्रियायै नमः।
Om Shadadharasthitadevyai Namah। ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः।
Om Sharabhayai Namah। ॐ शरभायै नमः।
Om Shulinyai Namah। ॐ शूलिन्यै नमः।
Om Shubhacharayai Namah। ॐ शुभाचारायै नमः।
Om Shumbhasuranardinyai Namah। ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः।
Om Vaikunthanilayayai Namah। ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः।
Om Varayai Namah। ॐ वरायै नमः।
Om Vidhikriyayai Namah। ॐ विधिक्रियायै नमः।
Om Vishnupatnyai Namah। ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Varshayai Namah। ॐ वर्षायै नमः।
Om Varalakshmyai Namah। ॐ वरलक्ष्म्यै नमः।
Om Lambodaryai Namah। ॐ लम्बोदर्यै नमः।
Om Lalanayai Namah। ॐ ललनायै नमः।
Om Ratnavastraparichchhinvayai Namah। ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः।
Om Rathasthayai Namah। ॐ रथस्थायै नमः।
Om Rambhayai Namah। ॐ रंभायै नमः।
Om Raktavalipriyayai Namah। ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः।
Om Ratipriyayai Namah। ॐ रतिप्रियायै नमः।
Om Rohinyai Namah। ॐ रोहिण्यै नमः।
Om Yajushyai Namah। ॐ याजुष्यै नमः।
Om Yagyarupinyai Namah। ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः।
Om Yogayai Namah। ॐ योगायै नमः।
Om Yauvanakashrayayai Namah। ॐ यौवनकाश्रयायै नमः।
Om Matrikayai Namah। ॐ मातृकायै नमः।
Om Mihirabhasayai Namah। ॐ मिहिराभासायै नमः।
Om Manjubhashinyai Namah। ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।
Om Madhuradravinyai Namah। ॐ मधुरद्राविण्यै नमः।
Om Meghamalinyai Namah। ॐ मेघमालिन्यै नमः।
Om Mandodaryai Namah। ॐ मन्दोदर्यै नमः।
Om Manupriyayai Namah। ॐ मनुप्रियायै नमः।
Om Mahadevyai Namah। ॐ महादेव्यै नमः।
Om Bhimavatyai Namah। ॐ भीमावत्यै नमः।
Om Bhavabandhavimochinyai Namah। ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः।
Om Bhurivikramayai Namah। ॐ भूरिविक्रमायै नमः।
Om Bhutavasayai Namah। ॐ भूतवासायै नमः।
Om Bhayaharinyai Namah। ॐ भयहारिण्यै नमः।
Om Bhadrakalyai Namah। ॐ भद्रकाल्यै नमः।
Om Bodhidrumanijavasayai Namah। ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः।
Om Badishthayai Namah। ॐ बडिष्ठायै नमः।
Om Bahurupinyai Namah। ॐ बहुरूपिण्यै नमः।
Om Bindunadakalatitayai Namah। ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः।
Om Brahmyai Namah। ॐ ब्राह्म्यै नमः।
Om Brahmanadevatayai Namah। ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः।
Om Balatapanibhanshukayai Namah। ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः।
Om Balabhadrapriyayai Namah। ॐ बलभद्रप्रियायै नमः।
Om Patalyai Namah। ॐ पाटल्यै नमः।
Om Pushpagandhinyai Namah। ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः।
Om Parashaktyai Namah। ॐ पराशक्त्यै नमः।
Om Paramahladakarinyai Namah। ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः।
Om Pitanggyai Namah। ॐ पीताङ्ग्यै नमः।
Om Pitavasanayai Namah। ॐ पीतवसनायै नमः।
Om Panchavanyai Namah। ॐ पञ्चवाण्यै नमः।
Om Panjarasthitayai Namah। ॐ पञ्जरास्थितायै नमः।
Om Prithubhujayai Namah। ॐ पृथुभुजायै नमः।
Om Prithupadayai Namah। ॐ पृथुपादायै नमः।
Om Payaswinyai Namah। ॐ पयस्विन्यै नमः।
Om Pattipashadharayai Namah। ॐ पत्तिपाशधरायै नमः।
Om Purandhryai Namah। ॐ पुरन्ध्र्यै नमः।
Om Puravasinyai Namah। ॐ पुरवासिन्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Parishrantayai Namah। ॐ परिश्रान्तायै नमः।
Om Parvatastanamandalayai Namah। ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः।
Om Pourushyai Namah। ॐ पौरुष्यै नमः।
Om Punyayai Namah। ॐ पुण्यायै नमः।
Om Panchakoshavinirmuktayai Namah। ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः।
Om Panchapatakanashinyai Namah। ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः।
Om Navajambunadaprakhyayai Namah। ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः।
Om Nagalokadhidevatayai Namah। ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः।
Om Naimisharanyavasinyai Namah। ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः।
Om Navanitapriyayai Namah। ॐ नवनीतप्रियायै नमः।
Om Narayanapadodbhavayai Namah। ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः।
Om Niravaddyai Namah। ॐ निरवद्यायै नमः।
Om Nityayai Namah। ॐ नित्यायै नमः।
Om Nirmalayai Namah। ॐ निर्मलायै नमः।
Om Dhruvayai Namah। ॐ ध्रुवायै नमः।
Om Dhumavatyai Namah। ॐ धूमावत्यै नमः।
Om Dharmacharinyai Namah। ॐ धर्मचारिण्यै नमः।
Om Dhurandharayai Namah। ॐ धुरन्धरायै नमः।
Om Dandakaranyanilayayai Namah। ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः।
Om Dandinyai Namah। ॐ दण्डिन्यै नमः।
Om Danavantakaryai Namah। ॐ दानवान्तकर्यै नमः।
Om Durgayai Namah। ॐ दुर्गायै नमः।
Om Triptidayai Namah। ॐ तृप्तिदायै नमः।
Om Triptayai Namah। ॐ तृप्तायै नमः।
Om Tatankapriyavadinyai Namah। ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः।
Om Trijatayai Namah। ॐ त्रिजटायै नमः।
Om Tantujalasamayuktayai Namah। ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः।
Om Taraharavalipriyayai Namah। ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः।
Om Tamasadinyai Namah। ॐ तामसादिन्यै नमः।
Om Tantramantravisheshagyayai Namah। ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः।
Om Tuhinayai Namah। ॐ तुहिनायै नमः।
Om Turayai Namah। ॐ तुरायै नमः।
Om Nityagyanayai Namah। ॐ नित्यज्ञानायै नमः।
Om Nirupanayai Namah। ॐ निरुपणायै नमः।
Om Tha Tha Shabdaninadinyai Namah। ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः।
Om Damaryai Namah। ॐ डामर्यै नमः।
Om Jhinjhikayai Namah। ॐ झिञ्झिकायै नमः।
Om Jhananirghoshayai Namah। ॐ झणनिर्घोषायै नमः।
Om Japavatyai Namah। ॐ जपवत्यै नमः।
Om Jvaraghnyai Namah। ॐ ज्वरघ्न्यै नमः।
Om Jitamitrayai Namah। ॐ जितामित्रायै नमः।
Om Jagatpriyayai Namah। ॐ जगत्प्रियायै नमः।
Om Janmarahitayai Namah। ॐ जन्मरहितायै नमः।
Om Jatavedayai Namah। ॐ जातवेदायै नमः।
Om Chhayadevyai Namah। ॐ छायादेव्यै नमः।
Om Chhidranakhayai Namah। ॐ छिद्रनखायै नमः।
Om Charuvilasinyai Namah। ॐ चारुविलासिन्यै नमः।
Om Chitsvarupayai Namah। ॐ चित्स्वरूपायै नमः।
Om Charumadhyayai Namah। ॐ चारुमध्यायै नमः।
Om Charugatyai Namah। ॐ चारुगत्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Chandrahasayai Namah। ॐ चन्द्रहासायै नमः।
Om Charudatryai Namah। ॐ चारुदात्र्यै नमः।
Om Chatulayai Namah। ॐ चटुलायै नमः।
Om Chandikayai Namah। ॐ चण्डिकायै नमः।
Om Ghrinisantushtikarinyai Namah। ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः।
Om Ghanarimandalayai Namah। ॐ घनारिमण्डलायै नमः।
Om Gokarnanilayasaktayai Namah। ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः।
Om Guhyamandalavartinyai Namah। ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः।
Om Gurupapapranasinyai Namah। ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः।
Om Gurvyai Namah। ॐ गुर्व्यै नमः।
Om Govindacharanakrantayai Namah। ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः।
Om Gunatrayavibhavitayai Namah। ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः।
Om Ganeshaguhapujitayai Namah। ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः।
Om Gayatryai Namah। ॐ गायत्र्यै नमः।
Om Kharvayai Namah। ॐ खर्वायै नमः।
Om Khecharyai Namah। ॐ खेचर्यै नमः।
Om Kakshayai Namah। ॐ कक्षायै नमः।
Om Kritakautukamangalayai Namah। ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः।
Om Kundanilayayai Namah। ॐ कुण्डनिलयायै नमः।
Om Kiratyai Namah। ॐ किरात्यै नमः।
Om Kesharyai Namah। ॐ केशर्यै नमः।
Om Keshavanutayai Namah। ॐ केशवनुतायै नमः।
Om Kalarupinyai Namah। ॐ कालरूपिण्यै नमः।
Om Kamaniyagunayai Namah। ॐ कामनीयगुणायै नमः।
Om Kamadayai Namah। ॐ कामदायै नमः।
Om Kalakanthinyai Namah। ॐ कालकण्ठिन्यै नमः।
Om Aushadhasampannayai Namah। ॐ औषधसम्पन्नायै नमः।
Om Aupasanaphalapradayai Namah। ॐ औपासनफलप्रदायै नमः।
Om Ekaksharayai Namah। ॐ एकाक्षरायै नमः।
Om Ekamatrayai Namah। ॐ एकमात्रायै नमः।
Om Rigvedayai Namah। ॐ ऋग्वेदायै नमः।
Om Rinahartryai Namah। ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः।
Om Udumatyai Namah। ॐ उडुमत्यै नमः।
Om Udupayai Namah। ॐ उडुपायै नमः।
Om Ikshukodandasanyuktayai Namah। ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः।
Om Ishusandhanakarinyai Namah। ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः।
Om Antarakasharupinyai Namah। ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः।
Om Adityamandalagatayai Namah। ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः।
Om Avartanayai Namah। ॐ आवर्तनायै नमः।
Om Acharayai Namah। ॐ आचारायै नमः।
Om Arimandalamardinyai Namah। ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः।
Om Asuraghnyai Namah। ॐ असुराघ्न्यै नमः।
Om Anjanadripratikashayai Namah। ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः।
Om Anjanadrinivasinyai Namah। ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः।
Om Ajitayai Namah। ॐ अजितायै नमः।
Om Aparajitayai Namah। ॐ अपराजितायै नमः।
Om Sarvayantratmikayai Namah। ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः।
Om Sarvatantrarupayai Namah। ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः।
Om Vishnuhridayayai Namah। ॐ विष्णुहृदयायै नमः।
Om Agnimukhyai Namah। ॐ अग्निमुख्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Sruksruvajyasvarupinyai Namah। ॐ स्रुक्स्रुवाज्यस्वरूपिण्यै नमः।
Om Akshamaladharayai Namah। ॐ अक्षमालाधरायै नमः।
Om Pranatoddharanakshamayai Namah। ॐ प्रणतोद्धरणक्षमायै नमः।
Om Jalanjalisusantushtayai Namah। ॐ जलाञ्जलिसुसन्तुष्टायै नमः।
Om Sankhyayanakulodbhavayai Namah। ॐ सांख्यायनकुलोद्भवायै नमः।
Om Sarveshvaryai Namah। ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
Om Dashahastayai Namah। ॐ दशहस्तायै नमः।
Om Chandravarnayai Namah। ॐ चन्द्रवर्णायै नमः।
Om Vriddhayai Namah। ॐ वृद्धायै नमः।
Om Suryamandalavasinyai Namah। ॐ सूर्यमण्डलवासिन्यै नमः।
Om Jaganmatre Namah। ॐ जगन्मात्रे नमः।
Om Parabrahmasvarupinyai Namah। ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
Om Vyomamandala Madhyasthayai Namah। ॐ व्योममण्डल मध्यस्थायै नमः।
Om Chakrinyai Namah। ॐ चक्रिण्यै नमः।
Om Mantrarupinyai Namah। ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः।
Om Mahasiddhyai Namah। ॐ महासिद्ध्यै नमः।
Om Sitayai Namah। ॐ सीतायै नमः।
Om Sarvashrayayaai Namah। ॐ सर्वाश्रयायै नमः।
Om Gargya Priyayai Namah। ॐ गार्ग्य प्रियायै नमः।
Om Gurupadayai Namah। ॐ गुरुपदायै नमः।
Om Govindapada Pujitayai Namah। ॐ गोविन्दपद पूजितायै नमः।
Om Gandharva Nagarakarayai Namah। ॐ गन्धर्व नगराकारायै नमः।
Om Dhijanadhara Niratayai Namah। ॐ धीजनाधार निरतायै नमः।
Om Yoginyai Namah। ॐ योगिन्यै नमः।
Om Tuhinachala Vasinyai Namah। ॐ तुहिनाचल वासिन्यै नमः।
Om Varadabhaya Hastabjayai Namah। ॐ वरदाभय हस्ताब्जायै नमः।
Om Vedagarbhayai Namah। ॐ वेदगर्भायै नमः।
Om Vararohayai Namah। ॐ वरारोहायै नमः।
Om Somasanhatyai Namah। ॐ सोमसंहत्यै नमः।
Om Hiranyavarnayai Namah। ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।
Om Somamandalavasinyai Namah। ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः।
Om Sarvagyayai Namah। ॐ सर्वज्ञायै नमः।
Om Sukshmayai Namah। ॐ सूक्ष्मायै नमः।
Om Savitryai Namah। ॐ सावित्र्यै नमः।
Om Shravananandadayinyai Namah। ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः।
Om Shadbhashayai Namah। ॐ षड्भाशायै नमः।
Om Sharajjyotsnayai Namah। ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः।
Om Shubhananayai Namah। ॐ शुभाननायै नमः।
Om Sharanagatyai Namah। ॐ शरणागत्यै नमः।
Om Shatodaryai Namah। ॐ शतोदर्यै नमः।
Om Vasavyai Namah। ॐ वासव्यै नमः।
Om Vamajananyai Namah। ॐ वामजनन्यै नमः।
Om Vasundharayai Namah। ॐ वसुन्धरायै नमः।
Om Vayumandalamadhyasthayai Namah। ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः।
Om Vishnurupayai Namah। ॐ विष्णुरूपायै नमः।
Om Varahyai Namah। ॐ वाराह्यै नमः।
Om Virajayai Namah। ॐ विरजायै नमः।
Om Lokavishrutayai Namah। ॐ लोकविश्रुतायै नमः।
Om Lajjayai Namah। ॐ लज्जायै नमः।
Om Ramachandrapadakrantayai Namah। ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Ravanachchhedakarinyai Namah। ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः।
Om Rudranyai Namah। ॐ रुद्राण्यै नमः।
Om Raktagandhanulepanayai Namah। ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः।
Om Rajahansasamarudhayai Namah। ॐ राजहंससमारूढायै नमः।
Om Raudrapriyakarayai Namah। ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः।
Om Ramamatayai Namah। ॐ राममातायै नमः।
Om Yaduvanshasamudbhavayai Namah। ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः।
Om Yakaradihakarantayai Namah। ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः।
Om Yogasanayai Namah। ॐ योगासनायै नमः।
Om Yogagamyayai Namah। ॐ योगगम्यायै नमः।
Om Mahashyamayai Namah। ॐ महाश्यामायै नमः।
Om Manustutayai Namah। ॐ मनुस्तुतायै नमः।
Om Manjumanjiracharanayai Namah। ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः।
Om Mokshadayai Namah। ॐ मोक्षदायै नमः।
Om Madhukaitabhasanhartryai Namah। ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः।
Om Medinyai Namah। ॐ मेदिन्यै नमः।
Om Madhumatyai Namah। ॐ मधुमत्यै नमः।
Om Madhujihvayai Namah। ॐ मधुजिह्वायै नमः।
Om Bhurudakshinayai Namah। ॐ भूरुदक्षिणायै नमः।
Om Bhargatmikayai Namah। ॐ भर्गात्मिकायै नमः।
Om Bhoganiratayai Namah। ॐ भोगनिरतायै नमः।
Om Bhadradayai Namah। ॐ भद्रदायै नमः।
Om Bhishnavatyai Namah। ॐ भीष्णवत्यै नमः।
Om Bhavinyai Namah। ॐ भाविन्यै नमः।
Om Baddhapadmasnasinayai Namah। ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः।
Om Bilvapatratalasthitayai Namah। ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः।
Om Bahubahuyutayai Namah। ॐ बहुबाहुयुतायै नमः।
Om Bijarupinyai Namah। ॐ बीजरूपिण्यै नमः।
Om Buddhibandhukakusumapriyayai Namah। ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः।
Om Balabhanuprabhakarayai Namah। ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः।
Om Balabalayai Namah। ॐ बालबालायै नमः।
Om Bahumatayai Namah। ॐ बहुमतायै नमः।
Om Prithudohinyai Namah। ॐ पृथुदोहिन्यै नमः।
Om Purananyayamimansayai Namah। ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः।
Om Punyatirthanishevitayai Namah। ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः।
Om Panchanggyai Namah। ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः।
Om Pushpahasayai Namah। ॐ पुष्पहासायै नमः।
Om Prithudarayai Namah। ॐ पृथूदरायै नमः।
Om Patyai Namah। ॐ पत्यै नमः।
Om Panchavarnayai Namah। ॐ पञ्चवर्णायै नमः।
Om Pundarikasamananayai Namah। ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः।
Om Prithujangghayai Namah। ॐ पृथुजङ्घायै नमः।
Om Pautryai Namah। ॐ पौत्र्यै नमः।
Om Putrapujyayai Namah। ॐ पुत्रपूज्यायै नमः।
Om Priyabhashinyai Namah। ॐ प्रियभाषिण्यै नमः।
Om Pashupashavinirmuktayai Namah। ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः।
Om Pavanashinyai Namah। ॐ पवनाशिन्यै नमः।
Om Prajapatyai Namah। ॐ प्रजापत्यै नमः।
Om Paratejahprakashinyai Namah। ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः।
Om Puranyai Namah। ॐ पुराण्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Parabrahmatmikayai Namah। ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः।
Om Parayai Namah। ॐ परायै नमः।
Om Nishumbhagnyai Namah। ॐ निशुम्भग्न्यै नमः।
Om Nagalokanivasinyai Namah। ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः।
Om Nandajayai Namah। ॐ नन्दजायै नमः।
Om Navaratnadhyayai Namah। ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः।
Om Nripanagavibhushitayai Namah। ॐ नृपनागविभूषितायै नमः।
Om Narakakleshanashinyai Namah। ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः।
Om Nilakanthasamashrayarudranyai Namah। ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः।
Om Narayanapriyayai Namah। ॐ नारायणप्रियायै नमः।
Om Dhritapadayai Namah। ॐ धृतपदायै नमः।
Om Dharmarajapriyayai Namah। ॐ धर्मराजप्रियायै नमः।
Om Dhanurdharayai Namah। ॐ धनुर्धरायै नमः।
Om Dhanurdharinyai Namah। ॐ धनुर्धारिण्यै नमः।
Om Digvasayai Namah। ॐ दिग्वासायै नमः।
Om Digvimohinyai Namah। ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः।
Om Dohinyai Namah। ॐ दोहिन्यै नमः।
Om Dinavatsalayai Namah। ॐ दीनवत्सलायै नमः।
Om Trikalagyanadayinyai Namah। ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः।
Om Tarpanayai Namah। ॐ तर्पणायै नमः।
Om Talodaryai Namah। ॐ तलोदर्यै नमः।
Om Tirobhasayai Namah। ॐ तिरोभासायै नमः।
Om Tusharabhayai Namah। ॐ तुषाराभायै नमः।
Om Tuhinachalavasinyai Namah। ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः।
Om Tivrayai Namah। ॐ तीव्रायै नमः।
Om Trishrotayai Namah। ॐ त्रिश्रोतायै नमः।
Om Tarunadityasankashayai Namah। ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः।
Om Tamasyai Namah। ॐ तामस्यै नमः।
Om Dhakahastayai Namah। ॐ ढकाहस्तायै नमः।
Om Dhilivrajayai Namah। ॐ ढिलिव्रजायै नमः।
Om Tankaniyamahorasayai Namah। ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः।
Om Tankarakarinyai Namah। ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः।
Om Jrimbhayai Namah। ॐ जृम्भायै नमः।
Om Jvalanmanikyakundalayai Namah। ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः।
Om Jagattrayahitaishinyai Namah। ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः।
Om Jvalamulyai Namah। ॐ ज्वालमुल्यै नमः।
Om Jitendriyayai Namah। ॐ जितेन्द्रियायै नमः।
Om Jitakrodhayai Namah। ॐ जितक्रोधायै नमः।
Om Chhelanpriyayai Namah। ॐ छेलन्प्रियायै नमः।
Om Jananyai Namah। ॐ जनन्यै नमः।
Om Chhayayai Namah। ॐ छायायै नमः।
Om Chhandaparichchhadayai Namah। ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः।
Om Chandanapriyayai Namah। ॐ चन्दनप्रियायै नमः।
Om Chakravakastanyai Namah। ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः।
Om Cheshtayai Namah। ॐ चेष्टायै नमः।
Om Charuchandanaliptangyai Namah। ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः।
Om Chanchachchamaravijitayai Namah। ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः।
Om Chitravastrantayai Namah। ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः।
Om Chandramahkarnakundalayai Namah। ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः।
Om Charchitayai Namah। ॐ चर्चितायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Charuhasinyai Namah। ॐ चारुहासिन्यै नमः।
Om Ghantaravapriyayai Namah। ॐ घण्टारवप्रियायै नमः।
Om Ghranayai Namah। ॐ घ्राणायै नमः।
Om Gokularabhayai Namah। ॐ गोकुलरभायै नमः।
Om Gadadharayai Namah। ॐ गदाधरायै नमः।
Om Guhavasayai Namah। ॐ गुहावासायै नमः।
Om Gunavatyai Namah। ॐ गुणवत्यै नमः।
Om Gadhayai Namah। ॐ गाधायै नमः।
Om Gandharvapsarasevitayai Namah। ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः।
Om Khandendutilakayai Namah। ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः।
Om Gangayai Namah। ॐ गङ्गायै नमः।
Om Kukshisthakhilavishtapayai Namah। ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः।
Om Khagakhetadharayai Namah। ॐ खड्गखेटधरायै नमः।
Om Karindragamanayai Namah। ॐ करिन्द्रगमनायै नमः।
Om Karmanirmulakarinyai Namah। ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः।
Om Kalahansagatyai Namah। ॐ कलहंसगत्यै नमः।
Om Kripavatyai Namah। ॐ कृपावत्यै नमः।
Om Kumaryai Namah। ॐ कुमार्यै नमः।
Om Kakuvantayai Namah। ॐ ककुवन्तायै नमः।
Om Karipriyayai Namah। ॐ करिप्रियायै नमः।
Om Karalasyayai Namah। ॐ करालास्यायै नमः।
Om Kalikayai Namah। ॐ कालिकायै नमः।
Om Kaminyai Namah। ॐ कामिन्यै नमः।
Om Kantayai Namah। ॐ कान्तायै नमः।
Om Otaprotanivasinyai Namah। ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः।
Om Aurbhayai Namah। ॐ और्भायै नमः।
Om Lutarivarasambhutayai Namah। ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः।
Om Lutadivishaharinyai Namah। ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः।
Om Ritumatyai Namah। ॐ ऋतुमत्यै नमः।
Om Rishidevanamasakritayai Namah। ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः।
Om Urvarukaphalananayai Namah। ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः।
Om Uduprabhayai Namah। ॐ उडुप्रभायै नमः।
Om Indranyai Namah। ॐ इन्द्राण्यै नमः।
Om Indurupinyai Namah। ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः।
Om Akashantanivasinyai Namah। ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः।
Om Adyakshara Samayuktayai Namah। ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः।
Om Adityaparisevitayai Namah। ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः।
Om Acharyayai Namah। ॐ आचार्यायै नमः।
Om Ardhamatrayai/Vyanjanavarnatmikayai Namah। ॐ अर्धमात्रायै/व्यञ्जनवर्णात्मिकायै नमः।
Om Arthadanagyayai Namah। ॐ अर्थदानज्ञायै नमः।
Om Akaradikshakarantayai Namah। ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः।
Om Arishadvargabhedinyai Namah। ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः।
Om Arthamatrimaheshvaryai Namah। ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः।
Om Amritarnavamadhyasthayai Namah। ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः।
Om Vichitrangyai Namah। ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।
Om Mayabijanivasinyai Namah। ॐ मायाबीजनिवासिन्यै नमः।
Om Rudrashikhayai Namah। ॐ रुद्रशिखायै नमः।
Om Sahasraparamambikayai Namah। ॐ सहस्रपरमाम्बिकायै नमः।
Om Yagyapriyayai Namah। ॐ यज्ञप्रियायै नमः।
Om Yagyamurtyai Namah। ॐ यज्ञमूर्त्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Brahmalokanivasinyai Namah। ॐ ब्रह्मलोकनिवासिन्यै नमः।
Om Pranavapratipadyarthayai Namah। ॐ प्रणवप्रतिपाद्यार्थायै नमः।
Om Ratryai Namah। ॐ रात्र्यै नमः।
Om Prabhatakhyayai Namah। ॐ प्रभाताख्यायै नमः।
Om Trivedarupayai Namah। ॐ त्रिवेदरूपायै नमः।
Om Trivargaphaladayinyai Namah। ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः।
Om Balikayai Namah। ॐ बालिकायै नमः।
Om Tarunyai Namah। ॐ तरुण्यै नमः।
Om Parameshvaryai Namah। ॐ परमेश्वर्यै नमः।
Om Shri Gayatryai Namah। ॐ श्री गायत्र्यै नमः।
Om Vahnimandala Madhyasthayai Namah। ॐ वह्निमण्डल मध्यस्थायै नमः।
Om Vayumandala Sansthitayai Namah। ॐ वायुमण्डल संस्थितायै नमः।
Om Vimalakarayai Namah। ॐ विमलाकारायै नमः।
Om Mahendryai Namah। ॐ महेन्द्र्यै नमः।
Om Sudhanshubimbavadanayai Namah। ॐ सुधांशुबिम्बवदनायै नमः।
Om Suvilochanayai Namah। ॐ सुविलोचनायै नमः।
Om Gunadharayai Namah। ॐ गुणाधारायै नमः।
Om Gandharvarupinyai Namah। ॐ गन्धर्वरूपिण्यै नमः।
Om Geyaganapriyayai Namah। ॐ गेयगानप्रियायै नमः।
Om Gauryai Namah। ॐ गौर्यै नमः।
Om Mattamatanga Gamanayai Namah। ॐ मत्तमातङ्ग गमनायै नमः।
Om Hiranyakamalasanayai Namah। ॐ हिरण्यकमलासनायै नमः।
Om Sahasranayanojjvalayai Namah। ॐ सहस्रनयनोज्ज्वलायै नमः।
Om Vichitra Malyabharanayai Namah। ॐ विचित्र माल्याभरणायै नमः।
Om Kshirabdhitanayayai Namah। ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः।
Om Kshamayai Namah। ॐ क्षमायै नमः।
Om Suryatanayayai Namah। ॐ सूर्यतनयायै नमः।
Om Sukeshyai Namah। ॐ सुकेश्यै नमः।
Om Sadhubandhuparakramayai Namah। ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः।
Om Saptarshimandalagatayai Namah। ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः।
Om Sarvamangalakarinyai Namah। ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः।
Om Samaganapriyayai Namah। ॐ सामगानप्रियायै नमः।
Om Shrimatyai Namah। ॐ श्रीमत्यै नमः।
Om Shridharanandayai Namah। ॐ श्रीधरानन्दायै नमः।
Om Sharavatyai Namah। ॐ शरावत्यै नमः।
Om Sharanandayai Namah। ॐ शरानन्दायै नमः।
Om Shantayai Namah। ॐ शान्तायै नमः।
Om Sharadayai Namah। ॐ शारदायै नमः।
Om Vedaksharaparitangyai Namah। ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः।
Om Vajapeyaphalapradayai Namah। ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः।
Om Vitihotrayai Namah। ॐ वितिहोत्रायै नमः।
Om Virupinyai Namah। ॐ विरूपिण्यै नमः।
Om Vaishnavyai Namah। ॐ वैष्णव्यै नमः।
Om Vimalakrityai Namah। ॐ विमलाकृत्यै नमः।
Om Luptavishayai Namah। ॐ लुप्तविषायै नमः।
Om Lokinyai Namah। ॐ लोकिन्यै नमः।
Om Ravinyai Namah। ॐ राविन्यै नमः।
Om Romaharshinyai Namah। ॐ रोमहर्षिण्यै नमः।
Om Ratnasinhasanasthitayai Namah। ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः।
Om Raktamalyambaradharayai Namah। ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Ratyai Namah। ॐ रत्यै नमः।
Om Raudryai Namah। ॐ रौद्र्यै नमः।
Om Yatrayai Namah। ॐ यात्रायै नमः।
Om Yanavidhanagyayai Namah। ॐ यानविधानज्ञायै नमः।
Om Mahisharudhayai Namah। ॐ महिषारूढायै नमः।
Om Mahishasuramardinyai Namah। ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः।
Om Mahamaryai Namah। ॐ महामार्यै नमः।
Om Mahavirayai Namah। ॐ महावीरायै नमः।
Om Merutanayayai Namah। ॐ मेरुतनयायै नमः।
Om Mandarakusumarchitayai Namah। ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः।
Om Madhusambhutayai Namah। ॐ मधुसम्भूतायै नमः।
Om Mithilapuravasinyai Namah। ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः।
Om Matayai Namah। ॐ मातायै नमः।
Om Mayayai Namah। ॐ मायायै नमः।
Om Bhoginyai Namah। ॐ भोगिन्यै नमः।
Om Bhashayai Namah। ॐ भाषायै नमः।
Om Bhutimalinyai Namah। ॐ भूतिमालिन्यै नमः।
Om Bhaminyai Namah। ॐ भामिन्यै नमः।
Om Brahmakangkanasutrinyai Namah। ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः।
Om Bhavanyai Namah। ॐ भवान्यै नमः।
Om Bahunutayai Namah। ॐ बहुनुतायै नमः।
Om Bahuvikramayai Namah। ॐ बहुविक्रमायै नमः।
Om Bahupadayai Namah। ॐ बहुपदायै नमः।
Om Bahukarnavatansikayai Namah। ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः।
Om Bandhavyai Namah। ॐ बान्धव्यै नमः।
Om Bodhitayai Namah। ॐ बोधितायै नमः।
Om Phanindrabhogashayanayai Namah। ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः।
Om Phanimandalamanditayai Namah। ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः।
Om Paramargaikagocharayai Namah। ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः।
Om Prithvyai Namah। ॐ पृथ्व्यै नमः।
Om Pathikayai Namah। ॐ पथिकायै नमः।
Om Putanapranaghatinyai Namah। ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः।
Om Punnagavanamadhyasthayai Namah। ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः।
Om Punyabhadrayai Namah। ॐ पुण्यभद्रायै नमः।
Om Parichchedyayai Namah। ॐ परिच्छेद्यायै नमः।
Om Pratishthayai Namah। ॐ प्रतिष्ठायै नमः।
Om Pranavayai Namah। ॐ प्रणवायै नमः।
Om Pitamahaparigrahayai Namah। ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः।
Om Pundarikapuravasayai Namah। ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः।
Om Pushpahasaparayanayai Namah। ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः।
Om Pragyavatisutayai Namah। ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः।
Om Padmapadayai Namah। ॐ पद्मपदायै नमः।
Om Padminyai Namah। ॐ पद्मिन्यै नमः।
Om Padasahitayai Namah। ॐ पादसहितायै नमः।
Om Peshalayai Namah। ॐ पेशलायै नमः।
Om Paramayai Namah। ॐ परमायै नमः।
Om Prityai Namah। ॐ प्रीत्यै नमः।
Om Parvatyai Namah। ॐ पार्वत्यै नमः।
Om Paramodarayai Namah। ॐ परमोदारायै नमः।
Om Nishishvaryai Namah। ॐ निशिश्वर्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Namavalyai Namah। ॐ नामावल्यै नमः।
Om Nityai Namah। ॐ नीत्यै नमः।
Om Nirupadravakarinyai Namah। ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः।
Om Nrisinhinyai Namah। ॐ नृसिंहिन्यै नमः।
Om Nagadharayai Namah। ॐ नगधरायै नमः।
Om Nalinyai Namah। ॐ नलिन्यै नमः।
Om Nilayai Namah। ॐ नीलायै नमः।
Om Dhrityai Namah। ॐ धृत्यै नमः।
Om Dhanyayai Namah। ॐ धन्यायै नमः।
Om Daivatadisvarupinyai Namah। ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः।
Om Dhatryai Namah। ॐ धात्र्यै नमः।
Om Damodarapriyayai Namah। ॐ दामोदरप्रियायै नमः।
Om Diptayai Namah। ॐ दीप्तायै नमः।
Om Tharavayai Namah। ॐ थारवायै नमः।
Om Thantayai Namah। ॐ थान्तायै नमः।
Om Trayambakayai Namah। ॐ त्रयम्बकायै नमः।
Om Trivargayai Namah। ॐ त्रिवर्गायै नमः।
Om Tanvyai Namah। ॐ तन्व्यै नमः।
Om Trishankuparivaritayai Namah। ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः।
Om Talapratapinyai Namah। ॐ तालप्रतापिन्यै नमः।
Om Tatankinyai Namah। ॐ ताटङ्किन्यै नमः।
Om Turangavadanayai Namah। ॐ तुरङ्गवदनायै नमः।
Om Timingilagilayai Namah। ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः।
Om Tantryai Namah। ॐ तन्त्र्यै नमः।
Om Tulasyai Namah। ॐ तुलस्यै नमः।
Om Dimbhalasakridaparayanayai Namah। ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः।
Om Dhundhivighneshajananyai Namah। ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः।
Om Tankinyai Namah। ॐ टङ्किन्यै नमः।
Om Tankiganakritaghoshayai Namah। ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः।
Om Jambhinyai Namah। ॐ जम्भिन्यै नमः।
Om Jrimbhanayai Namah। ॐ जृम्भनायै नमः।
Om Jagratyai Namah। ॐ जाग्रत्यै नमः।
Om Janitryai Namah। ॐ जनित्र्यै नमः।
Om Jahnutanayayai Namah। ॐ जह्नुतनयायै नमः।
Om Jayantyai Namah। ॐ जयन्त्यै नमः।
Om Jalashalinyai Namah। ॐ जलशालिन्यै नमः।
Om Chhinnayai Namah। ॐ छिन्नायै नमः।
Om Chhurikayai Namah। ॐ छुरिकायै नमः।
Om Chhatrayatayai Namah। ॐ छत्रयातायै नमः।
Om Chhatradharayai Namah। ॐ छत्रधरायै नमः।
Om Chandramandalamadhyasthayai Namah। ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः।
Om Chandramandaladarpanayai Namah। ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः।
Om Chandrachudayai Namah। ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
Om Choravinashinyai Namah। ॐ चोरविनाशिन्यै नमः।
Om Charitapradayai Namah। ॐ चरितप्रदायै नमः।
Om Chulikayai Namah। ॐ चूलिकायै नमः।
Om Gyanadhatumayyai Namah। ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः।
Om Charchayai Namah। ॐ चर्चायै नमः।
Om Gheshayai Namah। ॐ घेषायै नमः।
Om Ghanasampatadayinyai Namah। ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Garvapaharinyai Namah। ॐ गर्वापहारिण्यै नमः।
Om Godayai Namah। ॐ गोदायै नमः।
Om Gahanayai Namah। ॐ गहनायै नमः।
Om Gamyai Namah। ॐ गम्यै नमः।
Om Gautamyai Namah। ॐ गौतम्यै नमः।
Om Gaminyai Namah। ॐ गामिन्यै नमः।
Om Khanditajarayai Namah। ॐ खण्डितजरायै नमः।
Om Khadakshyanapradayinyai Namah। ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः।
Om Kutasthayai Namah। ॐ कूटस्थायै नमः।
Om Kudharayai Namah। ॐ कुधरायै नमः।
Om Kamandaludhrayai Namah। ॐ कमण्डलुधरायै नमः।
Om Kalyai Namah। ॐ काल्यै नमः।
Om Kratumatyai Namah। ॐ क्रतुमत्यै नमः।
Om Kamarupayai Namah। ॐ कामरूपायै नमः।
Om Kaumaryai Namah। ॐ कौमार्यै नमः।
Om Karunapangyai Namah। ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः।
Om Kumudalayayai Namah। ॐ कुमुदालयायै नमः।
Om Kalajihvayai Namah। ॐ कालजिह्वायै नमः।
Om Kamasundaryai Namah। ॐ कामसुन्दर्यै नमः।
Om Kamalayai Namah। ॐ कमलायै नमः।
Om Oshadhyai Namah। ॐ ओषध्यै नमः।
Om Otayai Namah। ॐ ओतायै नमः।
Om Rijvyai Namah। ॐ ऋज्व्यै नमः।
Om Luptadharmapravartinyai Namah। ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः।
Om Ritayai Namah। ॐ ऋतायै नमः।
Om Rishyai Namah। ॐ ऋष्यै नमः।
Om Ushayai Namah। ॐ उषायै नमः।
Om Udunibhayai Namah। ॐ उडुनिभायै नमः।
Om Iravatyai Namah। ॐ इरावत्यै नमः।
Om Indrapdayai Namah। ॐ इन्द्रपदायै नमः।
Om Adharanilayayai Namah। ॐ आधारनिलयायै नमः।
Om Adharayai Namah। ॐ आधारायै नमः।
Om Ayatananayai Namah। ॐ आयताननायै नमः।
Om Adityapadavicharayai Namah। ॐ आदित्यपदविचारायै नमः।
Om Ajamukhavasayai Namah। ॐ अजमुखवासायै नमः।
Om Arvindanibhananayai Namah। ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः।
Om Akshasutradharayai Namah। ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः।
Om Adharayai Namah। ॐ अधरायै नमः।
Om Panchavarnamukhyai Namah। ॐ पञ्चवर्णमुख्यै नमः।
Om Chandrakotishuchismitayai Namah। ॐ चन्द्रकोटिशुचिस्मितायै नमः।
Om Chaturvinshatimudrikayai Namah। ॐ चतुर्विंशतिमुद्रिकायै नमः।
Om Brahmamurtyai Namah। ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः।
Om Shodashakalayai Namah। ॐ षोडशकलायै नमः।
Om Munibrindanishevitayai Namah। ॐ मुनिबृन्दनिषेवितायै नमः।
Om Surasindhusamayai Namah। ॐ सुरसिन्धुसमायै नमः।
Om Saumyayai Namah। ॐ सौम्यायै नमः।
Om Chaturvinshatyaksharadhyayai Namah। ॐ चतुर्विंशत्यक्षराढ्यायै नमः।
Om Satyavatsalayai Namah। ॐ सत्यवत्सलायै नमः।
Om Shatkukshinyai Namah। ॐ षट्कुक्षिण्यै नमः।
Om Panchashirshayai Namah। ॐ पञ्चशीर्षायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Vedamatre Namah। ॐ वेदमात्रे नमः।
Om Manonmanyai Namah। ॐ मनोन्मन्यै नमः।
Om Dhenave Namah। ॐ धेनवे नमः।
Om Papaghnyai Namah। ॐ पापघ्न्यै नमः।
Om Suryamandala Madhyasthayai Namah। ॐ सूर्यमण्डल मध्यस्थायै नमः।
Om Chandramandala Sansthitayai Namah। ॐ चन्द्रमण्डल संस्थितायै नमः।
Om Sadhvyai Namah। ॐ साध्व्यै नमः।
Om Sarvabharanapujitayai Namah। ॐ सर्वाभरणपूजितायै नमः।
Om Sudatyai Namah। ॐ सुदत्यै नमः।
Om Sundaryai Namah। ॐ सुन्दर्यै नमः।
Om Gunatraya Samayuktayai Namah। ॐ गुणत्रय समायुक्तायै नमः।
Om Gunatraya Vivarjitayai Namah। ॐ गुणत्रय विवर्जितायै नमः।
Om Turiyapathagaminyai Namah। ॐ तुरीयपथगामिन्यै नमः।
Om Garudasanayai Namah। ॐ गरुडासनायै नमः।
Om Syandanottama Sansthanayai Namah। ॐ स्यन्दनोत्तम संस्थानायै नमः।
Om Dhirajimuta Nisvanayai Namah। ॐ धीरजीमूत निस्वनायै नमः।
Om Sakaleshtadayai Namah। ॐ सकलेष्टदायै नमः।
Om Saraghayai Namah। ॐ सरघायै नमः।
Om Sarvaishyaryapriyayai Namah। ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः।
Om Siddhyai Namah। ॐ सिद्ध्यै नमः।
Om Saraswatyai Namah। ॐ सरस्वत्यै नमः।
Om Sadadharayai Namah। ॐ सदाधारायै नमः।
Om Shabaryai Namah। ॐ शबर्यै नमः।
Om Shukavahanayai Namah। ॐ शुकवाहनायै नमः।
Om Shubhrayai Namah। ॐ शुभ्रायै नमः।
Om Shirahsandhanakarinyai Namah। ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः।
Om Shakambharyai Namah। ॐ शाकम्भर्यै नमः।
Om Shivayai Namah। ॐ शिवायै नमः।
Om Vajrinyai Namah। ॐ वज्रिण्यै नमः।
Om Vasudohinyai Namah। ॐ वसुदोहिन्यै नमः।
Om Varunyai Namah। ॐ वारुण्यै नमः।
Om Venusambhutayai Namah। ॐ वेणुसम्भूतायै नमः।
Om Vanitayai Namah। ॐ वनितायै नमः।
Om Vidyayai Namah। ॐ विद्यायै नमः।
Om Lingadharinyai Namah। ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः।
Om Lakshmyai Namah। ॐ लक्ष्म्यै नमः।
Om Rogeshyai Namah। ॐ रोगेश्यै नमः।
Om Rogashamanyai Namah। ॐ रोगशमन्यै नमः।
Om Rakeshyai Namah। ॐ राकेश्यै नमः।
Om Rupasampannayai Namah। ॐ रूपसंपन्नायै नमः।
Om Revatyai Namah। ॐ रेवत्यै नमः।
Om Renukayai Namah। ॐ रेणुकायै नमः।
Om Yatudhanabhayankaryai Namah। ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः।
Om Yogayuktayai Namah। ॐ योगयुक्तायै नमः।
Om Yaksharajaprasutinyai Namah। ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः।
Om Magadhyai Namah। ॐ मगध्यै नमः।
Om Menakatmajayai Namah। ॐ मेनकात्मजायै नमः।
Om Maheshwaryai Namah। ॐ महेश्वर्यै नमः।
Om Mahendryai Namah। ॐ माहेन्द्र्यै नमः।
Om Madhudravayai Namah। ॐ मधुद्रवायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Manavyai Namah। ॐ मानव्यै नमः।
Om Bherundayai Namah। ॐ भेरुण्डायै नमः।
Om Bhagadheyinyai Namah। ॐ भागधेयिन्यै नमः।
Om Bhavanasthayai Namah। ॐ भवनस्थायै नमः।
Om Bhishagvarayai Namah। ॐ भिषग्वरायै नमः।
Om Bhishanakarayai Namah। ॐ भीषणाकारायै नमः।
Om Bhutidayai Namah। ॐ भूतिदायै नमः।
Om Badavanalaveginyai Namah। ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः।
Om Brahmandabahirantasthayai Namah। ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः।
Om Banapatinyai Namah। ॐ बाणपातिन्यै नमः।
Om Brindadhyakshayai Namah। ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः।
Om Badaryashramavasinyai Namah। ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः।
Om Bahudakayai Namah। ॐ बहुदकायै नमः।
Om Bahunetrayai Namah। ॐ बहुनेत्रायै नमः।
Om Brindavanaviharinyai Namah। ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः।
Om Badishaghinyai Namah। ॐ बडिशघिन्यै नमः।
Om Balipriyayai Namah। ॐ बलिप्रियायै नमः।
Om Phutkaryai Namah। ॐ फुत्कार्यै नमः।
Om Phalakakrityai Namah। ॐ फलकाकृत्यै नमः।
Om Purnashayai Namah। ॐ पूर्णाशायै नमः।
Om Pannagoparishayinyai Namah। ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः।
Om Panchamatratmikayai Namah। ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः।
Om Patukriyayai Namah। ॐ पटुक्रियायै नमः।
Om Panchabhakshapriyacharayai Namah। ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः।
Om Pareshanyai Namah। ॐ परेशन्यै नमः।
Om Pavakadyutyai Namah। ॐ पावकद्युत्यै नमः।
Om Prasavayai Namah। ॐ प्रसवायै नमः।
Om Pushtidayai Namah। ॐ पुष्टिदायै नमः।
Om Pradyumnajananyai Namah। ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः।
Om Pushtayai Namah। ॐ पुष्टायै नमः।
Om Pativratayai Namah। ॐ पतिव्रतायै नमः।
Om Pavitranggyai Namah। ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः।
Om Padmasambhavayai Namah। ॐ पद्मसम्भवायै नमः।
Om Padmapatrayai Namah। ॐ पद्मपत्रायै नमः।
Om Prithivivardhinyai Namah। ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः।
Om Pavanyai Namah। ॐ पावन्यै नमः।
Om Pancharupinyai Namah। ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः।
Om Purnimayai Namah। ॐ पूर्णिमायै नमः।
Om Nirghatasamnisvanayai Namah। ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः।
Om Nandanodyanilayayai Namah। ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः।
Om Nimeshinyai Namah। ॐ निमेषिण्यै नमः।
Om Nadirupayai Namah। ॐ नदीरूपायै नमः।
Om Nimagnaraktanayanayai Namah। ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः।
Om Nilagrivayai Namah। ॐ नीलग्रीवायै नमः।
Om Nirmalatmikayai Namah। ॐ निर्मलात्मिकायै नमः।
Om Navasutradhrayai Namah। ॐ नवसूत्रधरायै नमः।
Om Nadabindukalatitayai Namah। ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः।
Om Nadabindukalatmikayai Namah। ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः।
Om Nrinutayai Namah। ॐ नृनुतायै नमः।
Om Nandanatmikayai Namah। ॐ नन्दनात्मिकायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Dhanadhyakshayai Namah। ॐ धनाध्यक्षायै नमः।
Om Dhanurvedavisharadayai Namah। ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः।
Om Dinanathastutayai Namah। ॐ दीननाथस्तुतायै नमः।
Om Dikshayai Namah। ॐ दीक्षायै नमः।
Om Daridryabhedinyai Namah। ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः।
Om Divayai Namah। ॐ दिवायै नमः।
Om Devayanyai Namah। ॐ देवयान्यै नमः।
Om Duravasayai Namah। ॐ दुरावासायै नमः।
Om Tanuvallaryai Namah। ॐ तनुवल्लर्यै नमः।
Om Thatkaryai Namah। ॐ थात्कार्यै नमः।
Om Tarunakrityai Namah। ॐ तरुणाकृत्यै नमः।
Om Taptakanchanabhushanayai Namah। ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः।
Om Tarakayai Namah। ॐ तारकायै नमः।
Om Triyutayai Namah। ॐ त्रियुतायै नमः।
Om Tristanyai Namah। ॐ त्रिस्तन्यै नमः।
Om Toshasamsthayai Namah। ॐ तोषासंस्थायै नमः।
Om Tripurayai Namah। ॐ त्रिपुरायै नमः।
Om Tungayai Namah। ॐ तुङ्गायै नमः।
Om Dandadamarunadinyai Namah। ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः।
Om Dindiravasahayai Namah। ॐ डिण्डिरवसहायै नमः।
Om Tankabhedinyai Namah। ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः।
Om Tankabanasamayuktayai Namah। ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः।
Om Jyeshthayai Namah। ॐ ज्येष्ठायै नमः।
Om Jyaghoshasphotadingmukhyai Namah। ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः।
Om Jambudvipavatyai Namah। ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः।
Om Jvalayai Namah। ॐ ज्वालायै नमः।
Om Chhedayai Namah। ॐ छेदायै नमः।
Om Chhatreshvaryai Namah। ॐ छत्रेश्वर्यै नमः।
Om Chatakayai Namah। ॐ चातकायै नमः।
Om Charuhetukyai Namah। ॐ चारुहेतुक्यै नमः।
Om Charitayai Namah। ॐ चरितायै नमः।
Om Chakrabahukayai Namah। ॐ चक्रबाहुकायै नमः।
Om Chorayai Namah। ॐ चोरायै नमः।
Om Chanchadvagavadinyai Namah। ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः।
Om Ghoradanavamardinyai Namah। ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः।
Om Ghrinimantramayyai Namah। ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः।
Om Charudantayai Namah। ॐ चारुदन्तायै नमः।
Om Chaturyai Namah। ॐ चातुर्यै नमः।
Om Gotrayai Namah। ॐ गोत्रायै नमः।
Om Guhyamatangyai Namah। ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः।
Om Garudadhvajavallabhayai Namah। ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः।
Om Girishayai Namah। ॐ गिरीशायै नमः।
Om Gandharyai Namah। ॐ गान्धार्यै नमः।
Om Ganalolupayai Namah। ॐ गानलोलुपायै नमः।
Om Khagorajoparisthitayai Namah। ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः।
Om Khalaghnyai Namah। ॐ खलघ्न्यै नमः।
Om Khyatayai Namah। ॐ ख्यातायै नमः।
Om Kokilalapayai Namah। ॐ कोकिलालापायै नमः।
Om Ketukikusumapriyayai Namah। ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः।
Om Kapilayai Namah। ॐ कपिलायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Kuharashrayayai Namah। ॐ कुहराश्रयायै नमः।
Om Kalashodbhavasamstutayai Namah। ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः।
Om Kamamatayai Namah। ॐ काममातायै नमः।
Om Kamalakarayai Namah। ॐ कमलाकारायै नमः।
Om Kamacharaprabhanjinyai Namah। ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः।
Om Kuruvindadalakarayai Namah। ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः।
Om Kundalyai Namah। ॐ कुण्डल्यै नमः।
Om Kalaratryai Namah। ॐ कालरात्र्यै नमः।
Om Kamakshyai Namah। ॐ कामाक्ष्यै नमः।
Om Ehikamushmikapradayai Namah। ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः।
Om Omkarayai Namah। ॐ ओङ्कारायै नमः।
Om Rijudharmayai Namah। ॐ ऋजुधर्मायै नमः।
Om Rijupradayai Namah। ॐ ऋजुप्रदायै नमः।
Om Urdhadhogatibhedinyai Namah। ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः।
Om Urdhvavahupriyayai Namah। ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः।
Om Ishwaryai Namah। ॐ ईश्वर्यै नमः।
Om Ihatrayavivarjitayai Namah। ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः।
Om Ishtadayai Namah। ॐ इष्टदायै नमः।
Om Ishtayai Namah। ॐ इष्टायै नमः।
Om Adyayai Namah। ॐ आद्यायै नमः।
Om Aradhyayai Namah। ॐ आराध्यायै नमः।
Om Adilakshmyai Namah। ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः।
Om Adishaktyai Namah। ॐ आदिशक्त्यै नमः।
Om Antarbahisthitayai Namah। ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः।
Om Avidyadhvansinyai Namah। ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः।
Om Ajayai Namah। ॐ अजायै नमः।
Om Aparayai Namah। ॐ अपरायै नमः।
Om Chaturayai Namah। ॐ चतुरायै नमः।
Om Suryakotisamaprabhayai Namah। ॐ सूर्यकोटिसमप्रभायै नमः।
Om Chhandasannidhaye Namah। ॐ छन्दसांनिधये नमः।
Om Anguliparvasansthanayai Namah। ॐ अङ्गुलीपर्वसंस्थानायै नमः।
Om Shraushatvaushatvashatkriyayai Namah। ॐ श्रौषट्वौषट्वषट्क्रियायै नमः।
Om Surabhyai Namah। ॐ सुरभ्यै नमः।
Om Shuddhavidyayai Namah। ॐ शुद्धविद्यायै नमः।
Om Shuklamalyanulepanayai Namah। ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः।
Om Mahavidyayai Namah। ॐ महाविद्यायै नमः।
Om Sushumnakhyayai Namah। ॐ सुषुम्नाख्यायै नमः।
Om Vrishabharudhayai Namah। ॐ वृषभारूढायै नमः।
Om Shubhayai Namah। ॐ शुभायै नमः।
Om Trikaladhyeyarupinyai Namah। ॐ त्रिकालध्येयरूपिण्यै नमः।
Om Trimurtirupayai Namah। ॐ त्रिमूर्तिरूपायै नमः।
Om Trivikrama Padakrantayai Namah। ॐ त्रिविक्रम पदाक्रान्तायै नमः।
Om Trisvargayai Namah। ॐ त्रिस्वर्गायै नमः।
Om Sansararnavatarinyai Namah। ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः।
Om Samagana Priyayai Namah। ॐ सामगान प्रियायै नमः।
Om Surapujitayai Namah। ॐ सुरपूजितायै नमः।
Om Sushupta Vyavasthayai Namah। ॐ सुषुप्त व्यवस्थायै नमः।
Om Daridryachchhedakarinyai Namah। ॐ दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै नमः।
Om Yadavendra Kulodbhutayai Namah। ॐ यादवेन्द्र कुलोद्भूतायै नमः।
Om Devarshigana Santustyayai Namah। ॐ देवर्षिगण सन्तुस्त्यायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Vanamala Vibhushitayai Namah। ॐ वनमाला विभूषितायै नमः।
Om Shonayai Namah। ॐ शोणायै नमः।
Om Shubhashayayai Namah। ॐ शुभाशयायै नमः।
Om Vamadevapriyayai Namah। ॐ वामदेवप्रियायै नमः।
Om Velayai Namah। ॐ वेलायै नमः।
Om Vyomamadhyasthayai Namah। ॐ व्योममध्यस्थायै नमः।
Om Varijasanasamsthitayai Namah। ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः।
Om Vanditayai Namah। ॐ वन्दितायै नमः।
Om Vandyayai Namah। ॐ वन्द्यायै नमः।
Om Lolayai Namah। ॐ लोलायै नमः।
Om Lalitayai Namah। ॐ ललितायै नमः।
Om Rathinyai Namah। ॐ रथिन्यै नमः।
Om Ratnamalikayai Namah। ॐ रत्नमालिकायै नमः।
Om Ramanyai Namah। ॐ रमण्यै नमः।
Om Ramayai Namah। ॐ रामायै नमः।
Om Yugadharinyai Namah। ॐ युगधारिण्यै नमः।
Om Yakshinyai Namah। ॐ यक्षिण्यै नमः।
Om Manipuranivasinyai Namah। ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः।
Om Mrigakshyai Namah। ॐ मृगाक्ष्यै नमः।
Om Medhayai Namah। ॐ मेधायै नमः।
Om Marakatashyamayai Namah। ॐ मरकतश्यामायै नमः।
Om Mahakalyai Namah। ॐ महाकाल्यै नमः।
Om Mahakanyayai Namah। ॐ महाकन्यायै नमः।
Om Mayatitayai Namah। ॐ मायातीतायै नमः।
Om Madhumansayai Namah। ॐ मधुमांसायै नमः।
Om Bhujanggavalayayai Namah। ॐ भुजङ्गवलयायै नमः।
Om Bhimayai Namah। ॐ भीमायै नमः।
Om Bhagirathyai Namah। ॐ भागीरथ्यै नमः।
Om Bhogavatyai Namah। ॐ भोगवत्यै नमः।
Om Bharatashayayai Namah। ॐ भारताशयायै नमः।
Om Bhairavyai Namah। ॐ भैरव्यै नमः।
Om Brihatskandhayai Namah। ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः।
Om Brihatyai Namah। ॐ बृहत्यै नमः।
Om Bilaharayai Namah। ॐ बिलाहारायै नमः।
Om Bilavasayai Namah। ॐ बिलवसायै नमः।
Om Bandidevyai Namah। ॐ बन्दीदेव्यै नमः।
Om Bilavatyai Namah। ॐ बिलवत्यै नमः।
Om Phaladayai Namah। ॐ फलदायै नमः।
Om Phalgvai Namah। ॐ फल्ग्वै नमः।
Om Pallavodaryai Namah। ॐ पल्लवोदर्यै नमः।
Om Phalinyai Namah। ॐ फलिन्यै नमः।
Om Panapriyayai Namah। ॐ पानप्रियायै नमः।
Om Panchashikhayai Namah। ॐ पञ्चशिखायै नमः।
Om Poshitakhilavishtapayai Namah। ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः।
Om Pishachaghnyai Namah। ॐ पिशाचघ्न्यै नमः।
Om Patalakshyai Namah। ॐ पाटलाक्ष्यै नमः।
Om Paragatyai Namah। ॐ परागत्यै नमः।
Om Parakashthayai Namah। ॐ पराकाष्ठायै नमः।
Om Pitavasah Namah। ॐ पीतवासाः नमः।
Om Prachapalayai Namah। ॐ प्रचापलायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Punyashilayai Namah। ॐ पुण्यशिलायै नमः।
Om Pranatartivinashinyai Namah। ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः।
Om Parvayai Namah। ॐ पर्वायै नमः।
Om Parijatakusumapriyayai Namah। ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः।
Om Nanajyotih Namah। ॐ नानाज्योतिः नमः।
Om Nidhidayai Namah। ॐ निधिदायै नमः।
Om Nityashuddhayai Namah। ॐ नित्यशुद्धायै नमः।
Om Niranjanayai Namah। ॐ निरञ्जनायै नमः।
Om Nandapriyayai Namah। ॐ नन्दप्रियायै नमः।
Om Nidrayai Namah। ॐ निद्रायै नमः।
Om Dveshinyai Namah। ॐ द्वेषिण्यै नमः।
Om Danavakrityai Namah। ॐ दानावाकृत्यै नमः।
Om Draupadyai Namah। ॐ द्रौपद्यै नमः।
Om Dundubhisvanayai Namah। ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः।
Om Trigunakarayai Namah। ॐ त्रिगुणाकारायै नमः।
Om Tribhangyai Namah। ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः।
Om Trividhayai Namah। ॐ त्रिविधायै नमः।
Om Tamalakusumakrityai Namah। ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः।
Om Taptakanchanasankashayai Namah। ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः।
Om Trilochanayai Namah। ॐ त्रिलोचनायै नमः।
Om Trishaktyai Namah। ॐ त्रिशक्त्यै नमः।
Om Trigunayai Namah। ॐ त्रिगुणायै नमः।
Om Tripadayai Namah। ॐ त्रिपदायै नमः।
Om Dundamaraikanirjitayai Namah। ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः।
Om Damaritantramargasthayai Namah। ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः।
Om Jvalantyai Namah। ॐ ज्वलन्त्यै नमः।
Om Jaladayai Namah। ॐ जलदायै नमः।
Om Narupayai Namah। ॐ ञरूपायै नमः।
Om Nabhujayai Namah। ॐ ञभुजायै नमः।
Om Jagatyai Namah। ॐ जगत्यै नमः।
Om Jayayai Namah। ॐ जयायै नमः।
Om Jetryai Namah। ॐ जेत्र्यै नमः।
Om Jaramaranavarjitayai Namah। ॐ जरामरणवर्जितायै नमः।
Om Chodayitryai Namah। ॐ चोदयित्र्यै नमः।
Om Chirapragyayai Namah। ॐ चिरप्रज्ञायै नमः।
Om Charuhomapriyayai Namah। ॐ चारुहोमप्रियायै नमः।
Om Charvayai Namah। ॐ चार्वायै नमः।
Om Chandradhatryai Namah। ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः।
Om Chauryai Namah। ॐ चौर्यै नमः।
Om Chaturbhujayai Namah। ॐ चतुर्भुजायै नमः।
Om Chandrikayai Namah। ॐ चन्द्रिकायै नमः।
Om Gunadayinyai Namah। ॐ गुणदायिन्यै नमः।
Om Girijayai Namah। ॐ गिरिजायै नमः।
Om Karpuralepanayai Namah। ॐ कर्पूरलेपनायै नमः।
Om Krishnayai Namah। ॐ कृष्णायै नमः।
Om Kalindyai Namah। ॐ कालिन्द्यै नमः।
Om Kanchyai Namah। ॐ काञ्च्यै नमः।
Om Kumudvatyai Namah। ॐ कुमुद्वत्यै नमः।
Om Kaushikyai Namah। ॐ कौशिक्यै नमः।
Om Kundalavatyai Namah। ॐ कुण्डलवत्यै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Kurukshetranivasinyai Namah। ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः।
Om Kalyanyai Namah। ॐ कल्याण्यै नमः।
Om Katyayanyai Namah। ॐ कात्यायन्यै नमः।
Om Endryai Namah। ॐ ऐन्द्र्यै नमः।
Om Eravatarudhayai Namah। ॐ ऐरावतारूढायै नमः।
Om Rijumargasthayai Namah। ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः।
Om Rigvedanilayayai Namah। ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः।
Om Urmilalavaggranthadayinyai Namah। ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः।
Om Urdhakeshyai Namah। ॐ ऊर्धकेश्यै नमः।
Om Umayai Namah। ॐ उमायै नमः।
Om Indrakshyai Namah। ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः।
Om Akrityai Namah। ॐ आकृत्यै नमः।
Om Indivaranivekshanayai Namah। ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः।
Om Asanasthitayai Namah। ॐ आसनस्थितायै नमः।
Om Amaryai Namah। ॐ आमर्यै नमः।
Om Avidyayai Namah। ॐ अविद्यायै नमः।
Om Antyajarchitayai Namah। ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः।
Om Antaratmikayai Namah। ॐ अन्तरात्मिकायै नमः।
Om Arvindanibhekshanayai Namah। ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः।
Om Adharmayai Namah। ॐ अधर्मायै नमः।
Om Ajarayai Namah। ॐ अजरायै नमः।
Om Bhavyayai Namah। ॐ भव्यायै नमः।
Om Sarvamantrashrayayai Namah। ॐ सर्वमन्त्राश्रयायै नमः।
Om Nagendra Tanayayai Namah। ॐ नागेन्द्र तनयायै नमः।
Om Sushronyai Namah। ॐ सुश्रोण्यै नमः।
Om Sumatyai Namah। ॐ सुमत्यै नमः।
Om Ganapujitayai Namah। ॐ गणपूजितायै नमः।
Om Tarunaditya Sankashayai Namah। ॐ तरुणादित्य सङ्काशायै नमः।
Om Govindapadagaminyai Namah। ॐ गोविन्दपदगामिन्यै नमः।
Om Sadgunayai Namah। ॐ सद्गुणायै नमः।
Om Sagarambarayai Namah। ॐ सागराम्बरायै नमः।
Om Shurasuranamaskritayai Namah। ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः।
Om Sharvarivandyayai Namah। ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः।
Om Shankarardhasharirinyai Namah। ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः।
Om Valmikiparisevitayai Namah। ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः।
Om Vinatayai Namah। ॐ विनतायै नमः।
Om Rasayai Namah। ॐ रसायै नमः।
Om Rurucharmaparidhanayai Namah। ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः।
Om Rajivalochanayai Namah। ॐ राजीवलोचनायै नमः।
Om Rukminyai Namah। ॐ रुक्मिण्यै नमः।
Om Yamunayai Namah। ॐ यमुनायै नमः।
Om Mugdhayai Namah। ॐ मुग्धायै नमः।
Om Malayanvitayai Namah। ॐ मलयान्वितायै नमः।
Om Mahalakshmyai Namah। ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
Om Minalochanayai Namah। ॐ मीनलोचनायै नमः।
Om Masrinapriyayai Namah। ॐ मसृणप्रियायै नमः।
Om Bhuvaneshvaryai Namah। ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
Om Bhusurarchitayai Namah। ॐ भूसुरार्चितायै नमः।
Om Banasanavatyai Namah। ॐ बाणासनवत्यै नमः।
Om Brindarakayai Namah। ॐ बृन्दारकायै नमः।

 

Goddess Gayatri Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Balakinyai Namah। ॐ बालाकिन्यै नमः।
Om Pitakriyayai Namah। ॐ पीतक्रियायै नमः।
Om Paraprityai Namah। ॐ परप्रीत्यै नमः।
Om Pinggakshyai Namah। ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः।
Om Padmakshyai Namah। ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
Om Pritayai Namah। ॐ प्रीतायै नमः।
Om Dhanyadohinyai Namah। ॐ धान्यदोहिन्यै नमः।
Om Nirupamayai Namah। ॐ निरुपमायै नमः।
Om Nandayai Namah। ॐ नन्दायै नमः।
Om Dharmashilayai Namah। ॐ धर्मशीलायै नमः।
Om Divishadayai Namah। ॐ दिविषादायै नमः।
Om Divaratryai Namah। ॐ दिवारात्र्यै नमः।
Om Tarkshyasthayai Namah। ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः।
Om Trisandhyayai Namah। ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
Om Jvaradevatayai Namah। ॐ ज्वरदेवतायै नमः।
Om Janakyai Namah। ॐ जानक्यै नमः।
Om Jatilayai Namah। ॐ जटिलायै नमः।
Om Chhidropadravabhedinyai Namah। ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः।
Om Kuhvai Namah। ॐ कुह्वै नमः।
Om Sudhasansthayai Namah। ॐ सुधासंस्थायै नमः।
Om Svachchhandayai Namah। ॐ स्वच्छन्दायै नमः।
Om Characharasthayai Namah। ॐ चराचरस्थायै नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published