Goddess Santana Lakshmi Names

Goddess Santana Lakshmi Names

Goddess Santana Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Hrim Shrim Klim Viryadayinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वीर्यदायिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Shabalayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शबलायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Lavanyarupayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लावण्यरूपायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Lalitayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ललितायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Mahepsitapradayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महेप्सितप्रदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Matramadahritayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मात्रमदहृतायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Bhalanetrayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भालनेत्रायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Bhairavyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भैरव्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Nutyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नुत्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Nishumbhaghnyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं निषुम्भघ्न्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Jitendriyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जितेन्द्रियायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Jyotirjayayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ज्योतिर्जायायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Tirthamayyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं तीर्थमय्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Tapasyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं तापस्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Godhanapradayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गोधनप्रदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Chitsvarupayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं चित्स्वरूपायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kamalasanasamstutayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कमलासनसम्स्तुतायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kambijayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कम्बीजायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Indunibhananayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं इन्दुनिभाननायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Ijyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं इज्यायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Santanalakshmyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सन्तानलक्ष्म्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Asuraghnyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं असुरघ्न्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Shantayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शान्तायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Shaktayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शक्तायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Lolalochanayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लोललोचनायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Lilavatyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लीलावत्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Madirekshanayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मदिरेक्षणायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Yuddhajnayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं युद्धज्ञायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Bhutidayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भूतिदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Bhramaryai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भ्रामर्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Narmadayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नर्मदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Nakshatrakhyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नक्षत्राख्यायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Draupadyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं द्रौपद्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Devamatre Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं देवमात्रे नमः।
Om Hrim Shrim Klim Tapasapriyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं तापसप्रियायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Tryailokyapujitayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं त्र्यैलोक्यपूजितायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Characharayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं चराचरायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Chitrinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं चित्रिण्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kautsavaradayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कौत्सवरदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kamarupanivasinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कामरूपनिवासिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Indradistutayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं इन्द्रादिस्तुतायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Uttamayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं उत्तमायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Architayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्चितायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Amritaprasave Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अमृतप्रसवे नमः।
Om Hrim Shrim Klim Shokavinashinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शोकविनाशिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Shatrumaryai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शत्रुमार्यै नमः।

Goddess Santana Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Hrim Shrim Klim Laksharupayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लक्षरूपायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Vimalayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं विमलायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Yaduvanshajayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं यदुवंशजायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Yadavartiharayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं यादवार्तिहरायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Bhramayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भ्रमायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Bhurbhuvasvah Svarupinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भूर्भुवस्वः स्वरूपिण्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Nandinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नन्दिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Padminyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Durdharshayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्धर्षायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Didhitipradayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दीधितिप्रदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Janamohinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जनमोहिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Jalamurtyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जलमूर्त्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Chitrayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं चित्रायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Gurutamayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुतमायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Khadginyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं खड्गिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Gunarupayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गुणरूपायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Utkrishtavarnayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं उत्कृष्टवर्णायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Urvyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं उर्व्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Akararupayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अकाररूपायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Ayodhyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अयोध्यायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Shatrurupayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शत्रुरूपायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Saraswatyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Vasave Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वसवे नमः।
Om Hrim Shrim Klim Vyalarupayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं व्यालरूपायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Yuktayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं युक्तायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Yakshinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं यक्षिण्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Mayayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मायायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Mrigakshyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मृगाक्ष्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Padmakoshakshyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मकोशाक्ष्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Pundalikavarapradayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पुण्डलीकवरप्रदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Dashananaharayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दशाननहरायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Dolayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं डोलायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Jagadbijayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जगद्बीजायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Jananyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जनन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Gamyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गम्यायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Godayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गोदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Gunoddhatayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गुणोद्धतायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Gopalarupinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गोपालरूपिण्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kamalasragdharayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कमलस्रग्धरायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kamavaradayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कामवरदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Ashvinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अश्विन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Amaravallabhayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अमरवल्लभायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Sushronyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सुश्रोण्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Sumukhyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सुमुख्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Vaidyavidyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वैद्यविद्यायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Vasishthyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वासिष्ठ्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Yavanardinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं यवनार्दिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Lakshmyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Havabhumyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हावभूम्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Hasyapriyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हास्यप्रियायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Mohahantryai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मोहहन्त्र्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Manasvinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मनस्विन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Puranaparamayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पुराणपरमायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Prityai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं प्रीत्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Akhanditayushe Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अखण्डितायुषे नमः।
Om Hrim Shrim Klim Goptryai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गोप्त्र्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Gahanayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गहनायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Dyutyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं द्युत्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Diptayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दीप्तायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Janmanashinyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जन्मनाशिन्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Jagaddhatryai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जगद्धात्र्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Gurusutapradayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुसुतप्रदायै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Tamraparnyai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ताम्रपर्ण्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kamathakrityai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कमठाकृत्यै नमः।
Om Hrim Shrim Klim Kanchikalaparamyayai Namah। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं काञ्चीकलापरम्यायै नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published