Goddess Gaja Lakshmi Names

Goddess Gaja Lakshmi Names

Goddess Gaja Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Shrim Hrim Klim Vadhurupayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वधुरूपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Valihantryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वालिहन्त्र्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Rolambapurnamalayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रोलम्बपूर्णमालायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ramaniyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रमणीयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Manadayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मानदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Matre Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मात्रे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Pivarayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पीवरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhimayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भीमायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nakagatipradayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नाकगतिप्रदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nagarupayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नागरूपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Triptyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं तृप्त्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Trapayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Geyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गेयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gandharvasevitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गन्धर्वसेवितायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gandharvagitakirtyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गान्धर्वगीतकीर्त्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Geyavidyavisharadayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गेयविद्याविशारदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kamadhenave Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कामधेनवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kapilayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कपिलायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Anantarupayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तरूपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ambudayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अम्बुदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gajalakshmyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Anantashaktyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तशक्त्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Varapsarasyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वराप्सरस्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Shambaryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शाम्बर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ramapatyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रमापत्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Lekhyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं लेख्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Matrimandalavasinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मातृमण्डलवासिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Mayayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मायायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhavabhayapahayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भवभयापहायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhishmayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भीष्मायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nagavallyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नागवल्ल्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Pratishthayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं प्रतिष्ठायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Trishayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं तृषायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dakshapujitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षपूजितायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jaramrityuvinashinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जरामृत्युविनाशिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jaitryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जैत्र्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gambhiranabhyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गम्भीरनाभ्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Garimayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गरिमायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kulodbhavayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुलोद्भवायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kunkumankitadehayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुङ्कुमाङ्कितदेहायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ambarasansthankayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अम्बरसंस्थाङ्कायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Asheshasvarabhushitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अशेषस्वरभूषितायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ajneyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अज्ञेयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Anurupayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अणुरूपायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Shamanyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शमन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Shantyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं शान्त्यै नमः।

Goddess Gaja Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Om Shrim Hrim Klim Lavanyabhuve Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं लावण्यभुवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Lipyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं लिप्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Mayapuryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मायापुर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yashaswinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं यशस्विन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhrajanmanigrivayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भ्राजन्मणिग्रीवायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhratripujyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भ्रातृपूज्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Pitambarayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पीताम्बरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Parayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं परायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dirghakeshyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दीर्घकेश्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dayalave Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दयालवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jimutasankashayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जीमूतसङ्काशायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jivanayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जीवनायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chamaryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चामर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chaturananayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चतुराननायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kumaryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुमार्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kunkumarunayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुङ्कुमारुणायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ichchhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं इच्छायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Indivaraprabhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं इन्दीवरप्रभायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Arunakrityai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अरुणाकृत्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Avachyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अवाच्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Sundaryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सुन्दर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Sitayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सीतायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Lakshmanayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं लक्ष्मणायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Vedamatre Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वेदमात्रे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kshityai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं क्षित्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yogagamyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं योगगम्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Yogayayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं योग्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhargavyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भार्गव्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhrajishnave Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भ्राजिष्णवे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Punyaprajnayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पुण्यप्रज्ञायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Payoshnyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पयोष्ण्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Danujapahayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दनुजापहायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Daridryanashinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दारिद्र्यनाशिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jivanapradayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जीवनप्रदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jitashvasayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जितश्वासायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chatuhshashtishritantrapujaniyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चतुःषष्टिश्रीतन्त्रपूजनीयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chitsukhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चित्सुखायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kashapushpapratikashayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं काशपुष्पप्रतीकाशायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Khalapahayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खलापहायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Umayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं उमायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Urvashyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऊर्वश्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Subhadrayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सुभद्रायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kshemankaryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं क्षेमङ्कर्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Vahniswarupadhrishe Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वह्निस्वरूपधृषे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Vagurayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वागुरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ratnakeyuravalayayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रत्नकेयूरवलयायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Ratiragavivardhinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं रतिरागविवर्धिन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Bhanukotisamaprabhayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भानुकोटिसमप्रभायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Matangyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मातङ्ग्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Pampayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पम्पायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Padmapayaswinyai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं पद्मपयस्विन्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Dravayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं द्रवायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Nitinishthayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नीतिनिष्ठायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Jitarataye Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जितारातये नमः।
Om Shrim Hrim Klim Janitryai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जनित्र्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Chintyayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चिन्त्यायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Gambhirayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गम्भीरायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Khagamatre Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खगमात्रे नमः।
Om Shrim Hrim Klim Khagakrityai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं खगाकृत्यै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Udayapradayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं उदयप्रदायै नमः।
Om Shrim Hrim Klim Kushavartayai Namah। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुशावर्तायै नमः।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published