web hit counter
Goddess Aishwarya Lakshmi Names

Goddess Aishwarya Lakshmi Names

Goddess Aishwarya Lakshmi Names

English Mantra Hindi Mantra
Shrim Shrim Shrim Om Vikhyatayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ विख्यातायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Sharadhanvadharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शरधन्वधरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Yataye Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ यतये नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Yantroddharavatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ यन्त्रोद्धारवत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhavabhishanayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भवभीषणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhupatistutayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भूपतिस्तुतायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phalabhuje Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फलभुजे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phenadaityahrite Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फेनदैत्यहृते नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Dakshinayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दक्षिणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Dikshitayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ दीक्षितायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Jalandharaharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ जालन्धरहरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Tapahsiddhyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ तपःसिद्ध्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chakshushi Manave Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चाक्षुषी मनवे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Charmanvatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चर्मण्वत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gurave Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गुरवे नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gunadhyakshayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गुणाध्यक्षायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kalamaryai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कालमार्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kalikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कालिकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Anekayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अनेकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ahalyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अहल्यायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shritaye Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ श्रितये नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Sharadinduprabhayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शरदिन्दुप्रभायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Rajanipriyayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ रजनीप्रियायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ratryai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ रात्र्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shripatistutayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ श्रीपतिस्तुतायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Bhudharadharayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ भूधरधरायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phulambujasanayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फुलाम्बुजासनायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Phullayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ फुल्लायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Nidhipurasthayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ निधिपुरस्थायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Nyayashriyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ न्यायश्रियै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Taponishthayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ तपोनिष्ठायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Triptayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ तृप्तायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Chandrikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ चन्द्रिकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Giraye Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गिरये नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gunavatyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गुणवत्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Gopichandanacharchitayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ गोपीचन्दनचर्चितायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kiranayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ किरणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Kalpalatikayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ कल्पलतिकायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Adirakshanayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ आदिरक्षणायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ishteshtadayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ इष्टेष्टदायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Aishwaryalakshmyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Anaghayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ अनघायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shikshayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शिक्षायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Shataghnyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ शतघ्न्यै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Rajivanetrayai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ राजीवनेत्रायै नमः।
Shrim Shrim Shrim Om Ranabhumyai Namah। श्रीं श्रीं श्रीं ॐ रणभूम्यै नमः।