0

1 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 1 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  1 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   3300  3300
 • Sale! 1 Faced Rudraksha – IndiaAdd to cart

  1 Faced Rudraksha – India

   1230  1230
 • Sale! One Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  One Mukhi Premium Rare Rudraksha

   5100  5100

2 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 2 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  2 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   600  600
 • Sale! 2 Faced Rudraksha - IndiaAdd to cart

  2 Faced Rudraksha – India

   600  600
 • Sale! Two Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Two Mukhi Premium Rare Rudraksha

   960  960

3 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 3 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  3 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   150  150
 • Sale! 3 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  3 Faced Rudraksha – Nepal

   150  150
 • Sale! Three Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Three Mukhi Premium Rare Rudraksha

   330  330

4 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 4 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  4 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   150  150
 • Sale! 4 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  4 Faced Rudraksha – Nepal

   150  150
 • Sale! Four Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Four Mukhi Premium Rare Rudraksha

   330  330

5 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 5 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  5 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   150  150
 • Sale! 5 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  5 Faced Rudraksha – Nepal

   150  150
 • Sale! Five Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Five Mukhi Premium Rare Rudraksha

   330  330

6 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 6 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  6 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   150  150
 • Sale! 6 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  6 Faced Rudraksha – Nepal

   150  150
 • Sale! Six Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Six Mukhi Premium Rare Rudraksha

   330  330

7 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 7 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  7 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   330  330
 • Sale! 7 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  7 Faced Rudraksha – Nepal

   330  330
 • Sale! Seven Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Seven Mukhi Premium Rare Rudraksha

   690  690

8 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 8 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  8 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   366  366
 • Sale! 8 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  8 Faced Rudraksha – Nepal

   2499
 • Sale! Eight Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Eight Mukhi Premium Rare Rudraksha

   3300  3300

9 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 9 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  9 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   429  429
 • Sale! 9 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  9 Faced Rudraksha – Nepal

   3300  3300
 • 9 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  Nine Mukhi Premium Rare Rudraksha

   5100  5100

10 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 10 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  10 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   600  600
 • Sale! 10 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  10 Faced Rudraksha – Nepal

   3300  3300
 • Sale! Ten Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Ten Mukhi Premium Rare Rudraksha

   4200  4200

11 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 11 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  11 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   1500  1500
 • Sale! 11 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  11 Faced Rudraksha – Nepal

   3300  3300
 • Sale! Eleven Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Eleven Mukhi Premium Rare Rudraksha

   4200  4200

12 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 12 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  12 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   1500  1500
 • Sale! 12 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  12 Faced Rudraksha – Nepal

   5100  5100
 • Sale! Twelve Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Twelve Mukhi Premium Rare Rudraksha

   7800  7800

13 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 13 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  13 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   1950  1950
 • Sale! 13 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  13 Faced Rudraksha – Nepal

   9600  9600
 • Sale! Thirteen Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Thirteen Mukhi Premium Rare Rudraksha

   12300  12300

14 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 14 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  14 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   3300  3300
 • Sale! 14 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  14 Faced Rudraksha – Nepal

   33000  33000
 • Sale! Fourteen Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Fourteen Mukhi Premium Rare Rudraksha

   42000  42000

15 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 15 Mukhi Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  15 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   3300  3300
 • Sale! 15 Faced Rudraksha - NepalAdd to cart

  15 Faced Rudraksha – Nepal

   33000  33000
 • Sale! Fifteen Mukhi Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Fifteen Mukhi Premium Rare Rudraksha

   42000  42000

16 Mukhi Rudraksha

 • 16 Mukhi Rudraksha – IndonesiaOut of stock

  16 Mukhi Rudraksha – Indonesia

 • 16 Faced Rudraksha – NepalAdd to cart

  16 Faced Rudraksha – Nepal

   60000
 • Sixteen Mukhi Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Sixteen Mukhi Premium Rare Rudraksha

17 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 17 Mukhi Rudraksha – IndonesiaAdd to cart

  17 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   18500
 • 17 Faced Rudraksha – NepalOut of stock

  17 Faced Rudraksha – Nepal

 • Seventeen Mukhi Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Seventeen Mukhi Premium Rare Rudraksha

18 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 18 Mukhi Rudraksha – IndonesiaAdd to cart

  18 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   28500
 • 18 Faced Rudraksha – NepalOut of stock

  18 Faced Rudraksha – Nepal

 • Eighteen Mukhi Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Eighteen Mukhi Premium Rare Rudraksha

19 Mukhi Rudraksha

 • 19 Mukhi Rudraksha – IndonesiaOut of stock

  19 Mukhi Rudraksha – Indonesia

 • 19 Faced Rudraksha – NepalOut of stock

  19 Faced Rudraksha – Nepal

 • Nineteen Mukhi Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Nineteen Mukhi Premium Rare Rudraksha

20 Mukhi Rudraksha

 • 20 Mukhi Rudraksha – IndonesiaOut of stock

  20 Mukhi Rudraksha – Indonesia

 • 20 Faced Rudraksha – NepalOut of stock

  20 Faced Rudraksha – Nepal

 • Twenty Mukhi Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Twenty Mukhi Premium Rare Rudraksha

21 Mukhi Rudraksha

 • Sale! 21 Mukhi Rudraksha – IndonesiaAdd to cart

  21 Mukhi Rudraksha – Indonesia

   150000  150000
 • Sale! 21 Faced Rudraksha – NepalOut of stock

  21 Faced Rudraksha – Nepal

   3930000  3930000
 • Twenty One Mukhi Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Twenty One Mukhi Premium Rare Rudraksha

Nirakar Rudraksha

 • Sale! Nirakar Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  Nirakar Rudraksha – Indonesia

   330  330
 • Sale! Nirakar Rudraksha - NepalAdd to cart

  Nirakar Rudraksha – Nepal

   600  600
 • Sale! Nirakar Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Nirakar Premium Rare Rudraksha

   960  960

Gauri Ganesh Rudraksha

 • Sale! Garbh Gauri Rudraksha - IndonesiaSelect options

  Garbh Gauri Rudraksha – Indonesia

   2400 3030
 • Sale! Gauri Ganesh Rudraksha - NepalSelect options

  Gauri Ganesh Rudraksha – Nepal

   3930 4560
 • Sale! Garbh Gauri Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Garbh Gauri Premium Rare Rudraksha

   5100  5100

Ganesh Rudraksha

 • Sale! Ganesh Rudraksha - IndonesiaAdd to cart

  Ganesh Rudraksha – Indonesia

   492  492
 • Sale! Ganesh Rudraksha - NepalAdd to cart

  Ganesh Rudraksha – Nepal

   600  600
 • Sale! Ganesh Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Ganesh Premium Rare Rudraksha

   960  960

Gauri Shankar Rudraksha

 • Gauri Shankar Rudraksha - IndonesiaSelect options

  Gauri Shankar Rudraksha – Indonesia

   2400 3030
 • Sale! Gauri Shankar Rudraksha - NepalAdd to cart

  Gauri Shankar Rudraksha – Nepal

   3930  3930
 • Sale! Gauri Shankar Premium Rare RudrakshaAdd to cart

  Gauri Shankar Premium Rare Rudraksha

   6000  6000

Gauri Shankar Ganesh Rudraksha

 • Gauri Shankar Ganesh Rudraksha - IndonesiaOut of stock

  Gauri Shankar Ganesh Rudraksha – Indonesia

   0  0
 • Sale! Gauri Shankar Ganesh Rudraksha - NepalAdd to cart

  Gauri Shankar Ganesh Rudraksha – Nepal

   6000  6000
 • Gauri Shankar Ganesh Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Gauri Shankar Ganesh Premium Rare Rudraksha

   0  0

Savar Rudraksha

 • Savar RudrakshaOut of stock

  Savar Rudraksha – Basic

 • Savar RudrakshaOut of stock

  Savar Rudraksha – Regular

 • Savar RudrakshaOut of stock

  Savar Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Kamal Rudraksha

 • Kamal RudrakshaOut of stock

  Kamal Rudraksha – Basic

 • Kamal Rudraksha – RegularOut of stock

  Kamal Rudraksha – Regular

 • Kamal Rudraksha – Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Kamal Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Nandi Rudraksha

 • Out of stock

  Nandi Rudraksha – Basic

 • Out of stock

  Nandi Rudraksha – Regular

 • Out of stock

  Nandi Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Om Rudraksha

 • Out of stock

  Om Rudraksha – Basic

 • Out of stock

  Om Rudraksha – Regular

 • Out of stock

  Om Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Trishul Rudraksha

 • Trishul Rudraksha – BasicOut of stock

  Trishul Rudraksha – Basic

 • Trishul Rudraksha – RegularOut of stock

  Trishul Rudraksha – Regular

 • Trishul RudrakshaOut of stock

  Trishul Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Trinetra Rudraksha

 • Out of stock

  Trinetra Rudraksha – Basic

 • Trinetra Rudraksha – RegularOut of stock

  Trinetra Rudraksha – Regular

 • Trinetra Rudraksha – Premium Rare RudrakshaOut of stock

  Trinetra Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Gajraj Rudraksha

 • Gajraj Rudraksha – BasicOut of stock

  Gajraj Rudraksha – Basic

 • Gajraj Rudraksha – RegularOut of stock

  Gajraj Rudraksha – Regular

 • Gajraj RudrakshaOut of stock

  Gajraj Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Naag Rudraksha

 • Naag RudrakshaOut of stock

  Naag Rudraksha – Basic

 • Naag Rudraksha – RegularOut of stock

  Naag Rudraksha – Regular

 • Naag RudrakshaOut of stock

  Naag Rudraksha – Premium Rare Rudraksha

Rudraksha

 • Sale! 2 RudrakshaAdd to cart

  2 Rudraksha

   240
Following Registered Trademarks are Owned by Pandit Rahul Kaushl - Occult, OccultMaster, Trichakra, MahaGuru, VastuChakra. Please refrain from using them.
Filters